Matematik (1-15hp), 15 hp

Mathematics (1-15cr), 15 credits

91MA17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 2 (VT 2015) Svenska Linköping

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- läsa och tolka matematisk text inom aritmetik, algebra,
geometri och inledande funktionslära
- formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar
och satser inom aritmetik, algebra, geometri och funktionslära
- lösa problem inom aritmetik, algebra, geometri och
funktionslära genom att tillämpa centrala begrepp, satser och
metoder
- utföra standardmässiga beräkningar
- kontrollera resultat och delresultat, för att verifiera att dessa
är korrekta eller rimliga
- redogöra för ämnesdidaktiska aspekter av för skolan centrala
begrepp, operationer, satser och metoder inom aritmetik,
algebra, geometri och funktionslära.
- använda laborativa och tekniska hjälpmedel i matematik,
inklusive datorprogram i geometri

Kursinnehåll

Kursen behandlar allmän räknefärdighet, grundläggande
matematiska begrepp, egenskaper hos elementära funktioner
samt klassisk geometri, närmare bestämt följande: Räkning
med numeriska och algebraiska uttryck, olikheter,
absolutbelopp och komplexa tal. Ekvationslösning, algebraiska
ekvationer, funktioner och grafer. Definition av, och
grundläggande egenskaper hos, de elementära funktionerna.
Grundläggande principer för logiska resonemang och
bevisföring. Koordinatsystem i planet, polära koordinater,
ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet,
komplexa tal i cartesisk och polär form, Eulers och de Moivres
formler. Geometrisk och aritmetisk summa. Binomialsatsen.
Talsystemen: naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal,
positionssystemet. Polynom: delbarhet, nollställen och
faktorsatsen, reella polynom, metoder för ekvationslösning.
Euklidisk geometri med utgångspunkt i axiomen: Kongruens
och likformighet, grundläggande geometriska satser som
Pythagoras sats, sinus- och cosinussatsen, randvinkelsatsen,
kordasatsen, bisektrissatsen. Något om tesseleringar.

Utgående från grundläggande definitioner och axiom, och med
hjälp av logiska resonemang och bevis samt färdighetsträning i
form av såväl räkneövningar som teoretiska resonemang,
arbetar studenten med att lösa uppgifter, välja lämplig
lösningsgång, undersöka och förklara matematiska samband,
samt illustrera och presentera lösningar.

Studenten arbetar även med datorlaborationer, som belyser
geometriska egenskaper.

Studenten gör dessutom ämnesdidaktiska analyser av i kursen
ingående skolrelevanta matematiska begrepp och metoder, med
fokus på multipla representationer och förklaringsmodeller.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorlaborationer, samt
självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen samt skriftlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 1, 2 hp (U,G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 2, 4 hp (U,G)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra, 6 hp (U,G,VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Inlämningsuppgifter Algebra 1,5 hp (U,G)
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri, 6 hp (U,G,VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk analys, 1,5 hp (U,G)

I algebramomentet (som inkluderar aritmetik och funktionslära) tenteras
antingen STN1 och STN2 eller den sammanfattande tentamen STN3.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

- Forsling, G., & Neymark, M. (2011). Matematisk analys, en variabel. Stockholm: Liber. - Problem för envar. Övningssamling, Matematiska institutionen. - Bergsten, C., & Fogelberg, G. Geometrins grunder. Kompendium, Matematiska institutionen. - Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.