Matematik: Didaktik 1, 5.5 hp

Mathematcis Education 1, 5.5 credits

91MAD1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2017) 201738-201751 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) och Ma D eller områdesbehörighet A6c (Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och Matematik 4 eller motsvarande. Genomgången 975G01, Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-redogöra för ämnesdidaktiska aspekter av för skolan centrala
begrepp, operationer, satser och metoder inom aritmetik, algebra
och funktionslära
-utifrån gällande läro- och kursplaner redogöra för och
analysera mål och innehåll i skolans matematik och relatera dessa
till teoretiska framställningar av matematiska begrepp och
metoder
-redogöra för och jämföra olika sätt att se på
kunskapsbegreppet i matematik som disciplin och som skolämne
-resonera kring elevers föreställningar om och sätt att tillägna
sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter inom
funktionslära och algebra
-söka, översiktligt sammanställa och redovisa resultat från
skolrelevant matematikdidaktisk forskning
-diskutera och redogöra för några olika aspekter av IKT-
användning i matematikundervisningen, speciellt användandet och
integrering av responssystem
-grunderna i något av de tekniska hjälpmedlen MATLAB,
Mathematica, Maple och GeoGebra

Kursinnehåll

I kursen gör studenten ämnesdidaktiska analyser av skolrelevanta
matematiska begrepp och metoder med fokus på multipla
representationer och förklaringsmodeller. Studenten
problematiserar relationen mellan matematiken i skolan och i
samhället, samt diskuterar matematik som vetenskaplig disciplin
och som skolämne med koppling till mål och innehåll i skolans
matematik utifrån gällande läro- och kursplaner såväl som
samhället i stort. Några teoretiska perspektiv på kunnande och
lärande i matematik behandlas.
Studenten arbetar även med symbolbehandlande datorprogram
och andra tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor, samt planerar undervisning som integrerar sådana
tekniska hjälpmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisningDen som godkänts i
prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

SRE1 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk analys, 1 hp (U,G, VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk rapport, 1,5 hp (U,G,
VG)
SRE3 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk rapport, 3 hp (U,G,
VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM Brandell, G., & Pettersson, A. (Red.). (2011) Matematikundervisning. Vetenskapliga perspektiv. Stockholm: Stockholms universitets förlag Gustafsson, L. & Mouwitz, L. (2002). Vuxna och matematik - ett livsviktigt ämne. Göteborg: NCM. Jablonka, E. (2009). Mathematics for all: why? what? when? In C. Winsløw (Ed.), Nordic research in mathematics education. Proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21 - April 25, 2008. (pp. 293-306). Rotterdam: Sense Publishers. James, M. C., & Willoughby, S. (2011). Listening to student conversations during clicker questions: What you have not heard might surprise you! American Journal of Physics, 79(1), 123. Niss, M. (1994). Mathematics in society. In R. Biehler et al. (Eds.), Didactics of mathematics as a scientific discipline (pp. 367-378). Dordrecht: Kluwer. Skolverkets kursplaner och betygskriterier i matematik. Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su, T. T. (2009). Why peer discussion improves student performance on in‐class concept questions. Science, 323(5910), 122–4. Wieman, C. et al. (2009). Clicker Resource Guide: An Instructor’s Guide to the Effective Use of Personal Response Systems (Clickers) in Teaching.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.