Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

Mathematics: Teaching practicum, 1.5 credits

91MAV1

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) och Ma D eller områdesbehörighet A6c (Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och Matematik 4 eller motsvarande Genomgången 975G01, Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-visa förmåga att leda enskilda moment i den pedagogiska
verksamheten
-visa förmåga att iaktta och följa upp handledarens strategier
för att motivera och engagera elever i sitt eget lärande

Kursinnehåll

Kursen introducerar och orienterar studenten till skolmiljön,
skolans uppdrag och funktionssätt samt lärarprofession. Studenten
övar sin förmåga att etablera kontakt och kommunicera med
elever. Studenten övar sin förmåga att leda enskilda moment i den
pedagogiska verksamheten i årskurs 7-9 eller gymnasiet beroende
på aktuellt verksamhetsområde samt övar sin förmåga att iaktta
och följa upp handledarens strategier för att motivera och
engagera elever i sitt eget lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning och
självständiga studier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som
specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom det
bedömningsformulär som fylls i av handledare under VFU-veckan.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor
begränsas till tre (3) tillfällen.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1.0 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 0.5 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.