Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

Mathematics: Teaching practicum, 1.5 credits

91MAV1

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2018) 201841-201841 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2018) 201841-201841 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 4

eller

Matematik D

Kursen förutsätter Allmändidaktik, 5hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-visa förmåga att leda enskilda moment i den pedagogiska
verksamheten
-visa förmåga att iaktta och följa upp handledarens strategier
för att motivera och engagera elever i sitt eget lärande

Kursinnehåll

Kursen introducerar och orienterar studenten till skolmiljön,
skolans uppdrag och funktionssätt samt lärarprofession. Studenten
övar sin förmåga att etablera kontakt och kommunicera med
elever. Studenten övar sin förmåga att leda enskilda moment i den
pedagogiska verksamheten i årskurs 7-9 eller gymnasiet beroende
på aktuellt verksamhetsområde samt övar sin förmåga att iaktta
och följa upp handledarens strategier för att motivera och
engagera elever i sitt eget lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning och
självständiga studier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som
specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom det
bedömningsformulär som fylls i av handledare under VFU-veckan.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor
begränsas till tre (3) tillfällen.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1.0 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 0.5 hp

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.