Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Mathematics: Teaching Practice, 6 credits

91MAV9

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 2 (VT 2018) 201812-201817 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Allmändidaktik, 5 hp, samt genomgångna kurser om 40 hp i matematik varav Matematik: didaktik 1, 5.5 hp och Matematik: verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp med godkänt resultat. Kursen förutsätter dessutom att man samtidigt läser, eller tidigare läst Matematik:didaktik 2, 6 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

 

 - planera undervisning inom enskilda moment i skolans matematik utifrån styrdokument

- genomföra undervisning inom enskilda moment i skolans matematik med stöd av handledaren

- utvärdera undervisning inom enskilda moment i skolans matematik utifrån styrdokument

- beskriva och diskutera kunskapsbedömning i matematik i det aktuella undervisningsområdet

- använda och utvärdera undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella undervisningsområdet

- diskutera hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till elevgruppens olika förutsättningar 

- visa ett empatiskt och ansvarsfullt beteende 

- samarbeta och interagera med elever och handledare

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning i matematik i åk 7-9 och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. Tillsammans med handledaren reflekterar den studerande över den egna lärarrollen med koppling till teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, matematikundervisningens sociala dimensioner, elever med särskilda behov i matematik samt arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, handledning och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning. 

PROVKODER:

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.