Samhällskunskap 1, 9 hp

Social Science: Didactics, 9 credits

91SH01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 2 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 2 (VT 2016) Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B alternativt Sh2, Ma 2a/2b/2c, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursmål
- formulera, bearbeta och analysera samhällsfrågor.
- redogöra för det svenska rättssystemet, lagstiftning och rättstillämpning samt identifiera etiska dilemman i ovanstående sammanhang utifrån samhällsvetenskapliga teorier.
- redogöra för olika former av politisk styrning av samhällskunskapsämnets innehåll, i synnerhet styrdokument och nationella/internationella utvärderingar för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
- identifiera konsekvenserna av samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet, normalitet.
- redogöra för olika teorier om och perspektiv på lärande och kunskap i samhällskunskapsundervisning inom årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
- diskutera lärarens roll, elevers lärande och arbetssätt/arbetsformer i samhällskunskapsundervisningen i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Kursen behandlar aktuella samhällsfrågor och svenskt rättssystem. Analys och problematisering av samhällsfrågor, lagstiftning och dilemman är fundament i kursen. De didaktiska inslagen behandlar teorier om lärande i relation till elevers lärande i gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapslärarens roll och samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet och normalitet. Vidare behandlas styrdokument och nationella/internationella utvärderingar i samhällskunskap samt teorier och perspektiv på kunskap och lärande i samhällskunskapsundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av skriftligt underlag.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: debattartikel 3 hp, U-VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, Ämnesdidaktik 3 hp, U-VG
MRE3 Muntlig redovisning: Ämnesdidaktik 3 hp U-GStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Collste, G. (2010). “…restoring the dignity of the victims”. Is global rectificatory justice feasible? Ethics & Global Politics, 3 (2), http://www.ethicsandglobalpolitics.net/index.php/egp/article/view/1996 Hyltegren, G., & Lindqvist, S. (2010). Att utveckla elevernas tänkande. Stockholm: Liber. Långström, S., & Virta, A. (2011). Samhällskunskapsdidaktik: om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. Skolverket. ( 2011). Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Fritzes. Självvald didaktisk artikel. Artiklar tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.