Svenska (1-30 hp), 30 hp

Swedish (1-30 cr), 30 credits

91SV13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Winzell

Kursansvarig

Helen Winzell

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

● redogöra för svenska språkets grammatik- och ljudstruktur på olika nivåer genom användning av relevanta språkvetenskapliga begrepp

● diskutera och tillämpa normer och regler för skriven svenska

● redogöra för och resonera om svenska språkets historiska utveckling

● redogöra för och resonera om språkförhållanden i Sverige och Norden avseende språklagstiftning, minoritetsspråk och grannspråk

● redogöra för och resonera om språklig variation i relation till faktorer, som jämställdhet, genus, klass och etnicitet

● redogöra för i huvudsak den västerländska litteraturens utveckling från äldsta tid till idag

● utifrån olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer

● redogöra för och använda grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv

● diskutera hur språk- och litteraturvetenskapliga kunskaper kan tillämpas i undervisning

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande studier av svenska språkets grammatik- och ljudstruktur från fonem- till textnivå. Språkliga strukturer på dessa nivåer analyseras och beskrivs. I relation till detta diskuteras normer för talad och skriven svenska. Dessutom behandlas hur grammatiska kunskaper kan tillämpas i undervisning. 

Svenska språkets historia studeras, liksom språksociologiska frågor. Språklig variation och förändring diskuteras och problematiseras i förhållande till sociala, ekonomiska och geografiska faktorer. Dessutom studeras språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.

Grundläggande litteraturteoretiska begrepp och perspektiv studeras liksom de viktigaste perioderna, strömningarna, skolbildningarna och genrerna i huvudsakligen den västerländska litteraturhistorien från äldsta tid till idag. Dessutom diskuteras och problematiseras litteraturhistorieskrivningars nationsskapande och kanonformerande funktion utifrån aspekter som genus, klass och etnicitet.

I kursen relateras det teoretiska innehållet till didaktiska och metodiska konsekvenser och tillämpningar i skolan. Ett jämställdhets-, genus- klass- och etnicitetsperspektiv anläggs genomgående i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska digitala och analoga övningar, samt arbete i grupp och enskilt. Obligatoriska moment: seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen, hemtentamen och obligatoriska moment.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen, varav minst 6 hp inom språkvetenskap (STN6eller STN7), respektive litteraturvetenskap (STN8 eller STN9).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE4 Skriftlig redovisning: reflektionsuppgift, språkfrågor 1.5 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning: språklig variation och förändring 1.5 hp U, G
MRE3 Redovisning av litterär textanalys 1 hp U, G
STN6 Skriftlig tentamen, salstentamen: grammatik 6 hp U, G, VG
STN7 Skriftlig tentamen, hemtentamen: språklig variation och förändring 6 hp U, G, VG
STN8 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 1 6 hp U, G, VG
STN9 Skriftlig tentamen, salstentamen: litteraturhistoria 2 6 hp U, G, VG
OBL5 Obligatorisk närvaro delkurs 1 0 hp D
OBL6 Obligatorisk närvaro delkurs 2 0 hp D
SRE2 Skriftlig redovisning: litterär textanalys 2 hp U, G
OBL8 Obligatorisk närvaro delkurs 3 - Litteraturhistoria 1 0 hp D
OBL9 Obligatorisk närvaro delkurs 3 - Litteraturhistoria 2 0 hp D
OB10 Obligatorisk närvaro - Didaktikseminarier 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.