Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp

Wood and Metal Craft (1-15 cr), 15 credits

91TM17

Kursen är nedlagd. Ersätts av 91TM19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 2 (VT 2014) Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker med fokus på formning i trä och metall
- använda slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker i praktiskt arbete med formning i trä och metall
- tillämpa begrepp och kunskaper inom form- och färglära
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av varierande skisstekniker
- identifiera och använda centrala begrepp relaterade till slöjd och slöjdundervisning
- beskriva och reflektera över några ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och processer i eget och andras arbete
- reflektera över sin egen identitet och kulturella tillhörighet i relation till slöjd och hantverk
- redogöra för slöjdens utveckling som skolämne i Sverige

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete med slöjdtekniker för formning i trä och metall. Dessutom bearbetas arbetsmiljöfrågor, hantering och skötsel av handverktyg, samt materiallära med inriktning på egenskaper hos trä respektive metall. Arbetet med formgivning fokuseras på begrepp inom form- och färglära samt färdighetsträning med skisstekniker i två och tre dimensioner. Studenten laborerar med variationer av material och tekniker i olika tillämpningar samt övas i att motivera sina överväganden och val i arbetet. Under kursen arbetar studenten kontinuerligt med didaktiska och metodiska frågeställningar och reflekterar över hur den egna kunskapen kan omsättas i grundskolans slöjdundervisning. I kursen bearbetas definitioner och tillämpningar av begrepp för slöjd och slöjdundervisning. Studenten diskuterar också relationen mellan produkt och process samt begreppet kvalitet i samband med egna tillämpningsuppgifter. I kursen belyses aspekterna identitet och kulturell tillhörighet i förhållande till estetiska uttryck. Ett annat kursmoment är skolslöjdens historiska utveckling i Sverige. Kursen innehåller fältstudier där studenten gör observationer inom ett anvisat kunskapsområde och skriver en strukturerad text.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, seminarier, handledning, praktiskt arbete och fältstudier. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

PROVKODER:
PRE4 Redov av praktiskt arb: muntlig & visuell presentation, trä, 5hp, UV
PRE5 Redov av praktiskt arb: muntlig & visuell pres, metall, 2.5hp, UV
PRE6 Redov av praktiskt arb: muntlig & visuell pres, formgivning, 2.5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, portfölj m pm & reflektioner, 5hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk Litteratur Arbete i trä, (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gult kompendium) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blått kompendium) Borg Kajsa & Lindström Lars (2008) Slöjda för livet, Sthlm Lärarförbundets förlag Dahlgren, Torbjörn m fl ((2004). Nordiska träd och träslag, Stockholm, Stiftelsen Arkus Dimenäs, Jörgen (red) (2007). Lära till lärare, Stockholm, Liber (kap 1-3) Gistvik, Johanna (2009). Essän – frihetens hemlösa och odefinierade genre. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 85-90. (kopior delas ut) Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303. (kopior delas ut) Juliusson, Carl Magnus (2009). Om att skriva essäer – fiktivt eller icke-fiktivt skrivande. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 19-25 (kopior delas ut) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2565 ] Kurskompendium Textilslöjd/Trä- & metallslöjd 1 – 15hp, IKK, Linköpings univ (grönt komp LiU-tryck) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2575 ] Sundqvist, Jögge (2002). Slöjda i trä, Stockholm: Natur och kultur/LT

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.