Trä- och metallslöjd (16-30 hp), 15 hp

Wood and Metal Craft (16-30 cr), 15 credits

91TM27

Kursen är nedlagd. Ersätts av 91TM19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 2 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker med fokus på konstruktion i trä och metall
- använda slöjdens material, redskap, verktyg och tekniker i praktiskt arbete med konstruktion i trä och metall
- redogöra för kunskaper om och använda metoder inom form− och färglära
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av två− och tredimensionella skisstekniker
- presentera och motivera sina överväganden och val avseende slöjdens material, tekniker och processer
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som miljö, ekonomi och jämställdhet
- redogöra för och tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- identifiera och beskriva arbetsprocesser i slöjd i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- granska och kommentera vetenskaplig litteratur inom slöjd och slöjdundervisning
- beskriva konsekvenser för skolslöjden av politisk styrning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete med slöjdtekniker och planeringsmetoder för konstruktionsarbete och sammansättningar i trä och metall. Andra moment som studeras är ytbehandling och materialkunskap i trä och metall. Inom formgivningen arbetar studenten dels med perspektivskiss och modellteknik, och dels med tillämpad formgivning i uppgifter i trä och metall. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade konsument− och miljöfrågor. Studenten bearbetar aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar samt styrdokument. Villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen. Kursen innehåller fältstudier där studenten diskuterar och planerar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och fältstudier. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

PRELIMINÄRA PROVKODER:
PRE1 Redov av praktiskt arb: muntlig och visuell presentation, trä, 4.5hp, UV
PRE2 Redov av praktiskt arb: muntlig och visuell pres, metall, 2.5hp, UV
PRE3 Redov av praktiskt arb: muntlig & visuell pres, formgivning, 2.5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, portfölj m pm och reflektioner, 4hp, UV
SRE2 Skriftlig redovisning, planering av undervisning 1hp, UG
MRE1 Muntlig redovisning: Litteraturseminarium, 0,5hp, UG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande och presenteras separat, alternativt i studieanvisningen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.