Textilslöjd (1-30 hp), 30 hp

Textile Craft (1-30 cr), 30 credits

91TX19

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Gustafsson

Kursansvarig

Helen Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 2 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 2 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

− tillämpa kunskaper och färdigheter inom garnteknik och dess material, redskap och tekniker
- redogöra för materialkunskap kopplat till fibrers uppbyggnad och egenskaper
- tillämpa begrepp och kunskaper i färg-, form- och kompositionslära
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom konstruktion och sömnad och dess material, redskap och tekniker
- använda manuella metoder inom mönsterkonstruktion
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av två− och tredimensionella skisstekniker
- identifiera och använda centrala begrepp relaterade till slöjd och slöjdundervisning
- tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och arbetsprocesser
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som hållbar utveckling, miljö, kvalitet och ekonomi
- beskriva och reflektera över några ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- utarbeta och presentera ett pedagogiskt planeringsarbete för slöjdundervisning
- reflektera över sin egen identitet och kulturella tillhörighet i relation till slöjd och hantverk
- redogöra för slöjdens utveckling som skolämne i Sverige
- granska och kommentera vetenskaplig litteratur inom slöjd och slöjdundervisning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt, laborativt arbete med garntekniker. I kursen behandlas materiallära med inriktning på textila fibrers uppbyggnad och kemiska egenskaper. Arbetet med formgivning fokuseras på begrepp inom form- och färglära samt färdighetsträning med skisstekniker

Vidare innehåller kursen praktiskt, laborativt arbete med konstruktion och sömnadstekniker, huvudsakligen inom maskinsömnad. Studenten arbetar med manuell mönsterkonstruktion med fokus på klädsömnad och personligt utformade mönster.
Ett annat moment är materialkunskap kopplat till tyger och dess framställning. Inom formgivning arbetar studenten med olika två- och tredimensionella skisstekniker, kropp och proportioner, färg och form och visuell presentation

Studenten laborerar med variationer av material och tekniker i olika tillämpningar samt övas i att motivera sina överväganden och val i arbetet. Studenten diskuterar också relationen mellan produkt och process samt begreppet kvalitet i samband med egna tillämpningsuppgifter. I kursen belyses aspekterna hållbar utveckling, miljö, ekonomi samt identitet och kulturell tillhörighet i förhållande till estetiska uttryck.

Under kursen arbetar studenten kontinuerligt med didaktiska och metodiska frågeställningar och reflekterar över hur den egna kunskapen kan omsättas i grundskolans slöjdundervisning. I kursen bearbetas definitioner och tillämpningar av begrepp för slöjd och slöjdundervisning samt skolslöjdens historiska utveckling i Sverige. Kursen innehåller fältstudier där studenten dels gör observationer inom ett anvisat kunskapsområde och skriver en strukturerad text, dels planerar och diskuterar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning. Även villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment.

Examination

Examinationen av kursens delar sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 16hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktiskt arbete i garntekniker del 1, redovisas visuellt, muntligt och skriftligt 5 hp U, G, VG
PRA2 Praktiskt arbete i garntekniker del 2 redovisas visuellt, muntligt och skriftligt 5 hp U, G, VG
SKR1 Skriftlig redovisning, Didaktisk reflektionsuppgift 2 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig redovisning, Fältstudierapport 3 hp U, G, VG
PRA3 Praktiskt arbete i konstruktion och sömnad del 1redovisas visuellt, muntligt och skriftligt 5 hp U, G, VG
PRA4 Praktiskt arbete i konstruktion och sömnad del 2 redovisas visuellt, muntligt och skriftligt 5 hp U, G, VG
SKR3 Skriftlig redovisning, Pedagogisk planering 3 hp U, G, VG
SKR4 Skriftlig redovisning, Didaktisk reflektionsuppgift 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.