Textilslöjd (16-30 hp), 15 hp

Textile Craft (16-30 cr), 15 credits

91TX27

Kursen är nedlagd. Ersätts av 91TX19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Kursansvarig

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 2 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och tekniker med fokus på konstruktion och sömnad
- använda slöjdens material, redskap och tekniker i praktiskt arbete med fokus på konstruktion och sömnad
- använda manuella såväl som cadbaserade metoder inom mönsterkonstruktion
- använda olika metoder inom formgivning för textil
- visualisera och kommunicera formidéer i två- och tredimensionella skisstekniker
- presentera och motivera sina överväganden och val avseende slöjdens material, tekniker och processer
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som miljö, ekonomi och jämställdhet
- redogöra för och tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- identifiera och beskriva arbetsprocesser i slöjd i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- granska och kommentera vetenskaplig litteratur inom slöjd, hantverk och slöjdundervisning
- beskriva konsekvenser för skolslöjden av politisk styrning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt, laborativt arbete med konstruktion samt olika sömnadstekniker, huvudsakligen inom maskinsömnad. Studenten arbetar med manuell och datoriserad/cadbaserad mönsterkonstruktion med fokus på klädsömnad och personligt utformade mönster.
Ett annat moment är materialkunskap kopplat till tyger och dess framställning. Inom formgivning arbetar studenten med olika två- och tredimensionella skisstekniker, kropp och proportioner, färg och form, visuell presentation och utställningslayout. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade konsument- och miljöfrågor. Studenten gör litteraturstudier om forskning kring slöjd och hantverk, samt bearbetar aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar och styrdokument. Villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen. Kursen innehåller fältstudier där studenten diskuterar och planerar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsning, handledning, praktiskt arbete enskilt och i grupp, seminarieövningar, studiebesök och fältstudier samt litteraturstudier.

Examination

Examination sker individuellt genom muntlig, visuell och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE3 Muntlig redovisning, 1hp, UG
PRE1 Praktiskt arbete: muntlig, visuell och skriftlig redovisning 7hp, UV
PRE2 Praktiskt arbete: muntlig, visuell och skriftlig redovisning 3hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, 4.0hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande och presenteras separat alternativt i studieanvisningen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.