Historia (1-15 hp), 15 hp

History (1-15 cr), 15 credits

91HI17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Björn Ivarsson Lilieblad
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 2 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för historieämnets framväxt som skolämne och universitetsämne.
- diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang.
- redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen under antik tid och medeltid, särskilt ur ett västerländskt och ett nordiskt perspektiv.
- beskriva antikens och medeltidens förändringar utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv.
- identifiera huvuddragen i styrdokumenten rörande skolämnet historia i grundskolan.
- utforma en lektionsplanering avsedd för historieämnet i grundskolan.

Kursinnehåll

Introduktion till historievetenskap
Kursen ges en allmän orientering i olika historiesyner, historiska teorier och perspektiv såsom genus, klass och etnicitet där studenten läser, strukturerar, skriver och diskuterar det aktuella kunskapsstoffet. Vidare ges en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder. Inom momentet belyses även historievetenskapens framväxt och hur historien används.

Antiken - medeltiden
Studenten studerar och jämför händelser och samhällsutveckling med utgångspunkt från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, Europas kris samt framväxten av en byråkratisk furstemakt. Huvuddragen i de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på Sverige.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier kring förutsättningar för historieundervisning i grundskolan där studenten studerar och diskuterar styrdokument, elevers och lärares relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen, hemtentamen och skriftlig redovisning individuellt samt muntlig redovisning i grupp.

PROVKODER:
UPG1 Introduktion till historievetenskap                                          1,5hp                   U-G

MRE4 Antiken – muntlig redovisning                                                 0,5hp                   U-G

STN2 Antiken – hemtentamen                                                              4,0hp                   U-VG

MRE5 Medeltiden – muntlig redovisning                                         0,5hp                   U-G

STN3 Medeltiden – salstentamen                                                        4,0hp                   U-VG

SRE2 Ämnesdidaktik – skriftlig redovisning                                   4,5hp                   U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Introduktion till historievetenskap 1,5 hp Ågren, H, (red), Perspektiv på historia: Introduktion till historiestudier, Lund 2015 Åsmark, Klas: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter 2011 Kompendium LiU (A-huset) Antiken och medeltiden, 9 hp Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2015 Lindström, D. Forntid i Sverige. En introduktion Stockholm 2004 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Valfri historisk atlas Seminarietexter LIU (A-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 4,5 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) Ludvigsson David (red): Kritiska perspektiv på historiedidaktiken (2013) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (A-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.