Artistic Methods in Education, 7.5 hp

Artistic Methods in Education, 7.5 credits

920G01

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 920G19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Linda Kernell

Kursansvarig

Linda Kernell

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202337-202347 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202337-202347 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • 60hp godkända på grundnivå
  • Engelska 6
    Undantag för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande förståelse för både konstnärlig/estetisk tolkning och estetiska uttryck i undervisningssammanhang.

Kursinnehåll

Studenterna får prova på olika estetiska uttryck och konstnärliga metoder, som drama, bild och musik, som särskilt kan användas på förskolan och i grundskolans lägre årskurser.

Studenterna kommer att arbeta i grupp med att planera, repetera, uppträda och sedan utvärdera någon typ av föreställning där olika estetiska uttryck är kombinerade.

Varje student ska med hjälp av foton och ord dokumentera sin och gruppens arbete med estetiska uttryck och konstnärliga metoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Eftersom kursen bygger på aktivt deltagande och laborativt arbete är hög närvaro av stor vikt. Mellan kursträffarna förväntas studenterna läsa kurslitteratur och förbereda olika uppgifter.  

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska kursträffar och genom en föreställning där olika estetiska uttryck kombineras och även genom en individuell skriftlig portfolio som också ska innehålla fotodokumentation

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GER1 Gestaltande redovisning 4 hp U, G
POR1 Portfolio 3.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.