Internationell kurs i muntligt berättande, 7.5 hp

International Course in Storytelling, 7.5 credits

921G20

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Linda Kernell

Kursansvarig

Linda Kernell

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Jennie Wallin, Study Counselor

Linda Kernell, Course Co-ordinator

Linda Kernell, Course Co-ordinator

Malin Åberg, Course administrator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Engelska 6
(Undantag för svenska)

Lärandemål

Studenten ska efter slutförd kurs kunna

 • beskriva och analysera några teorier om berättelser och muntligt berättande
 • beskriva och diskutera hur olika typer av berättelser och muntligt berättande kan användas i olika sammanhang och för olika syften
 • använda sig av muntligt berättande och olika typer av berättelser för olika syften
 • använda sig av sin improvisation vid muntligt berättande
 • diskutera relationen mellan muntligt berättande och skådespeleri
 • diskutera hur berättelser och muntligt berättande kan användas i interkulturell kommunikation för att öka medvetenheten om olika kulturers immateriella skatter

Kursinnehåll

Kursen behandlar muntligt berättande, både i teori och praktik. Kursen innehåller många improvisations- och berättarövningar där alla får öva sig i muntligt berättande. Berättelser från många delar av världen kommer att tas upp under kursen. Eftersom traditionella berättelser är delar av immateriell kultur och kulturarv, handlar kursen på så sätt också om kultur och interkulturell kommunikation. I kursen behandlas också improvisationens betydelse för kreativa processer och på vilka sätt muntligt berättande kan användas för olika syften i olika sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen baseras på aktivt deltagande, laborativt arbete, seminarier, föreläsningar och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras muntligt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment samt genom skriftlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 2.5 hp U, G
ESS1 Essä 2.5 hp U, G
PRE1 Presentation 2.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista publiceras i kursrummet på Lisam samt under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.