Idrott och hälsa A, 15 hp

Sports, 15 credits

923G18

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Oskar Jonsson

Kursansvarig

Oskar Jonsson, Karin Bertills

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Karin Bertills, kursansvarig

Linda Alm, administratör

Mathias Sköld, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202243 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • 30 hp godkända inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ett lärarprogram eller motsvarande, alternativt förskollärar/lärarexamen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- förhålla sig till och resonera kring begreppet hälsa, med stöd i aktuell forskning, samt visa på hur barns hälsa kan stimuleras och utvecklas
- planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment för år F-6 inom de delar av idrottsämnet som kursen behandlar
- praktiskt själv förevisa grundläggande övningar i de idrottsmoment som ingår i delkursen
- hantera och anpassa ämnesinnehållet till elevers olika förutsättningar
- hantera säkerhetsaspekter inom de områden kursen behandlar
- visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik, samt utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap visa på förmåga att utvecklas vidare och anta nya utmaningar
- beskriva, förklara och tillämpa delar av kursplanen för idrott och hälsa år 1-6 samt ge exempel på hur dessa kan dokumenteras och bedömas
- välja och använda lämpliga IKT-hjälpmedel för undervisning och dokumentation och analys av elevers arbeten och insatser
- genomföra en mindre empirisk studie, där studenten även undersöker, jämför och granskar aktuell forskning och litteratur inom området samt motiverar metodval
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i skrivande av kursuppgifter och examinationer och kritiskt kunna granska eget och andras arbeten

Kursinnehåll

Genom att studera ämnesområdet Hälsa och livsstil utmanas studenten i att undersöka vad som skapar förutsättningar för en livslång hälsa och hur detta kan ta sig uttryck i arbetet med elever. Ett salutogent förhållningssätt problematiseras och praktiseras. Barns olika förutsättningar utifrån till exempel etnicitets- och genusaspekter sätts i fokus, vilka studenten får bearbeta och reflektera kring utifrån olika perspektiv relaterat till ämnet idrott och hälsa.

Studenten utmanas i att genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelse till olika förhållanden och miljöer i syfte att skapa positiva upplevelser och lärsituationer i naturen. I samband med detta problematiseras värdet av ett aktivt friluftsliv.

Studenten ska utveckla och tillgodogöra sig fungerande redskap för utvärdering och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Styrdokumenten för idrott och hälsa studeras och då främst med syfte att kunna tolka mål och att utveckla förutsättningar för god dokumentation. Konflikthantering och det egna ledarskapet problematiseras i både teori och praktik. Ämnesdidaktiken för idrott sätts i fokus och studenten övar upp sin förmåga att kritiskt förhålla sig till ämnesinnehåll och metodval.

Friluftsliv, orientering, bollspel och friidrott ägnas speciell uppmärksamhet i den här delkursen. Studenten kommer under kursens slutskede att i par genomföra i ett mindre projektarbete inom ett ämnesområde som knyter an till kursens innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studiebesök och självstudier. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella redovisningar enskilt och i grupp.

För att kunna få väl godkänt i slutbetyg måste både uppgift POR och uppgift RAP vara väl godkända.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Praktisk redovisning rörelseanalys 1 hp U, G
PRE2 Praktisk redovisning i grupp och individuell reflektion, Friluftsliv 2 hp U, G
PRE3 Praktisk individuell examination i att orientera 1 hp U, G
SRE1 Skriftlig tentamen, träningslära 2 hp U, G
RAP1 Empirisk studie hälsa 3 hp U, G, VG
POR1 Portfolio: Skriftlig redovisning 6 hp U, G, VG
Litteraturlista kommer att finnas i studiehandledningen för aktuell termin.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.