Teknik för lärare i årskurs 7-9: Tekniska system, 15 hp

Teaching Technology Education Grades 7-9: Technological systems, 15 credits

926G11

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Johan Svenningsson

Kursansvarig

Johan Svenningsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Teknik för lärare i åk 7-9: Teknik i skolan, 15hp med minst 4,5hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva och förklara funktionsförhållanden mellan tekniska komponenter och system av olika komplexitet
 • beskriva tekniska system med avseende på deras samverkan med individ, samhälle och natur, samt utifrån etiska, demokratiska och internationella perspektiv
 • beskriva och jämföra nationell och internationell teknikdidaktisk forskning inom tekniska system
 • identifiera och förklara centrala tekniska begrepp, lösningar och processer samt använda dessa vid analys av existerande teknik och vid eget konstruktionsarbete 
 • jämföra och granska tekniksociologiska begrepp om system
 • tillämpa styr- och reglerteknik, bl.a. genom programmering, i ett avgränsat system
 • kritiskt förhålla sig till såväl tekniska lösningar som vetenskapliga teorier och begrepp
 • reflektera kring sitt eget lärande inom teknik och relatera det till sitt framtida undervisningsuppdrag
 • planera, genomföra, presentera och försvara en grundläggande litteraturstudie 
 • konstruktivt kommentera andras vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Kursen behandlar tekniska system av olika komplexitet; deras funktion, organisation och avgränsning. I kursen behandlas exempelvis samband mellan struktur och mekanism, mellan system och komponent liksom beroenden mellan olika nivåer, kontroll och styrning samt standarder. Stora sociotekniska system behandlas med avseende på hur dessa vuxit fram i samspel med det omgivande samhället och de föränderliga aktörsnätverk som verkar där. Behov, drivkrafter och villkor för teknikutveckling berörs tillsammans med frågor om teknikdeterminism, etik, genus, demokrati, risker och internationella variationer. Läromedel, som innefattar allt från läroböcker till konstruktionsmaterial och digitala verktyg, behandlas exempelvis ur dessa perspektiv. Kursen behandlar även modeller och konstruktionsövningar som redskap för lärande inom tekniska system. Introduktion till litteraturstudie och handledning av litteraturstudie ingår i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständiga studier, seminarier, konstruktionsövningar och föreläsningar. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom uppsats, respondentskap, opponentskap, seminarier, muntlig redovisning och portfolio.

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats med handledning 6 hp U, G, VG
RESP Respondentskap uppsats, muntlig 0 hp U, G
OPPO Opponentskap uppsats, muntlig 0 hp U, G
SEM1 Seminarieserie: Tekniska system 3 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning: Tekniska system konstruktion 3 hp U, G
POR1 Skriftlig sammanställning av kurs 3 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista publiceras på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.