Biologi (16-30 hp), 15 hp

Biology (16-30 cr), 15 credits

92BI21

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Johansson, Kjell Carlsson

Kursansvarig

Agneta Johansson, Kjell Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2022) 202213-202222 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2022) 202213-202222 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, Biologi 2 Kemi 1 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2 Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för mikroorganismers morfologi, fysiologi och ekologi
- beskriva uppbyggnad, metabolisk, näringskrav och tillväxt hos de prokaryota cellerna: bakterie, arkéer
- redogöra för uppbyggnad och livscykler hos virus
- använda tekniker för mikrobiologisk odling och diagnostik
- beskriva växtrikets indelning och utveckling 
- beskriva vattenhushållning och tillväxtreglering hos kärlväxter
- känna igen och namnge några vanliga växter 
- använda bestämningslitteratur för att identifiera växter 
- förbereda och genomföra enkla laborationer i mikrobiologi och botanik
- redogöra för samt aktivt använda den aktuella läroplanens innehåll och syfte i undervisningsplanering
- förklara centrala men för elever svårfattliga ord och koncept inom mikrobiologi och botanik

- skriva riskbedömningar som innefattar ett arbetsmoments kemikalierisker och metodrisker.

Kursinnehåll

Kursen behandlar mikroorganismernas uppbyggnad och funktion samt deras roll i naturen och samhället, klassificering, morfologi, medicinsk och ekologisk mikrobiologi, tillämpad mikrobiologi samt virus.

Översikt av eukaryota organismer av enklare slag såsom alger, lavar och protozoer. Mossors, ormbunksväxters samt naken− och gömfröiga växters utvecklingshistoria, form och funktion. Växternas inre och yttre byggnad behandlas med anknytning till deras funktion. Vidare behandlas högre växters vattenhushållning samt tillväxtmönster och hur dessa regleras.

Formkännedom om växter i närmiljön samt grundläggande bestämningsmetodik

Kunskapen appliceras då studenten gör en översiktlig undervisningsplanering för ett område inom biologi som presenteras och diskuteras.

Svåra ord och vanliga missuppfattningar inom mikrobiologi och botanik behandlas, förklaringstekniker övas och diskuteras utifrån innehåll i relevant läroplaner och läroboksavsnitt.

Korta laborationer i mikrobiologi resp. botanik genomförs och diskuteras didaktiskt.

Riskbedömningens uppbyggnad och hur den skrivs behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier samt exkursioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig dugga, redovisning av laboration, muntlig och skriftlig redovisning.

För VG på kursen krävs minst godkänt resultat på alla moment samt ett sammanvägt VG på de skriftliga salstentamina

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Revideringsdatum
2019-09-10

Diarienummer
LiU-2019-02897; 242/07-41

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig tentamen: dugga botanik 1 hp U, G
LAB2 Laboration: botanik 0.5 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen botanik 4.5 hp U, G, VG
LAB1 Laboration: mikrobiologi 1.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen mikrobiologi 4.5 hp U, G, VG
OBL3 Obligatoriska moment: seminarier och didaktikmoment 2 hp U, G
OBL4 Obligatoriska moment: floristik 1 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

Madigan, Martinko: Brock Biology of Microorganisms, (15th ed 2015). Prentice Hall International, Inc. 
Evert RF & Eichhorn SE. 2013. Raven Biology of plants. 8th ed. Freeman.
Av institutionen tillhandahållet kompendiematerial

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.