Biologi (31-37,5 hp), 7,5hp, 7.5 hp

Biology (31-37,5 hp), 7,5 ECTS Credits, 7.5 credits

92BI38

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201735-201738 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav


För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i ämnet Biologi 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för ekologiska begrepp och teorier
- diskutera ekologiska samspel
- redogöra för syd- och mellansvenska naturtypers ekologi och historia
- diskutera grundläggande naturvårdsfrågor
- beskriva och diskutera de större miljöproblemen globalt och nationellt
- redogöra för hur resursutnyttjande är kopplat till hållbarhet
- beskriva nu- och framtida energikällor och hur vårt energibehov påverkar miljön
- redogöra för hur miljöproblemen relaterar till samhällsaspekter som demografi, politik och ekonomi
- diskutera hur miljöproblemen kan lösas och en hållbar utveckling uppnås
- förklara evolutionära begrepp och processer
- förklara evolutionsmekanismer som naturligt urval, drift och andra slumpfaktorer
- beskriva makroevolutionen och artbildningsprocesser
- diskutera hur evolutionen som naturvetenskaplig teori förhåller sig samhällsaspekter som religion och politik
- redogöra för aspekter av ekologi, miljövård och evolution ur ett didaktiskt perspektiv
- använda bestämningslitteratur för att identifiera land- och
sötvattenlevande djur
- kunna namnge några vanliga land- och sötvattenlevande djur i
närmiljön

Kursinnehåll

Den studerande diskuterar och problematiserar grundläggande ekologiska begrepp och teorier: ekologiska interaktioner, populations- och samhällsekologi, energi- och materialomsättning i ekosystem. Svenska naturtypers ekologi, organismer och historia diskuteras.Naturvård och biologisk mångfald introduceras. Viss praktisk ekologisk metodik i fält och på labb genomförs.

Användning av viktiga naturresurser och vilka miljöproblem det ger upphov till. Miljöproblem som global uppvärmning, försurning, övergödning och minskning av biologisk mångfald både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Befolkningstillväxt och internationell resursfördelning samt andra samhällsaspekter, och samhällets sätt att hantera miljöfrågor idag och i framtiden.

Evolutionsmekanismer: naturligt urval och adaptationer, genetisk drift och andra slumpfaktorer. Makroevolution: översiktligt om livets utveckling, massutdöenden, artbildningsprocesser och kladistik. Hur evolutionen förhåller sig till samhällsaspekter som religion och politik – bland annat diskuteras kreationism och biologism.

Kursen omfattar formkännedom om djur i närmiljön, tillämpning
av bestämningsmetodik samt övning i insamling och preparering
av främst insekter med tonvikt på användning i skolan.

Didaktiskta aspekter av ekologi, miljövård och evolution. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och laborationer.

OBLIGATORISKA MOMENT:
seminarier, exkursioner och laborationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning under seminarier. För att få VG på hel kurs krävs VG på STN1.

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen i ekologi, miljövård och evolution, 4.5 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning av ekologi, miljövård, evolution utifrån ett didaktisk perspektiv, 1,5 hp (U-G)
MRE2 Muntlig redovisning med praktiskt genomförande: faunistik, 1,5 hp (U-G)
OBL1 Obligatoriska moment (D)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.