Biologi (46-60 hp), 15 hp

Biology (46-60 cr), 15 credits

92BI41

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Mattsson, Matthias Laska

Kursansvarig

Eva Mattsson, Matthias Laska

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Biologi (1-30 hp) med minst 7,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- diskutera grundläggande principer kring frågan ”vad är ett djur?”
- redogöra för djurens morfologi
- redogöra för systematiska principer och djurrikets klassificering
- redogöra för funktion hos organ och organsystem hos djur med fokus på människan.

- lösa ett fysiologiskt problem i grupp samt identifiera och förklara centrala fysiologiska principer i olika organsystem.

- delta i laborationer i fysiologi samt visa förståelse för de laborativa momenten i labbredogörelser
- reflektera över undervisningen i sex och samlevnad 
- demonstrera didaktiskt kunnande vid laborativt arbete genom att planera och undervisa i ett laborativt moment inom fysiologi och anatomi samt diskutera momentet på ett seminarium

- demonstrera didaktiskt kunnande inom zoologisk metodik.

Kursinnehåll

Kursen behandlar djurrikets sammansättning och mångfald belyst med hjälp av modern systematik, morfologi och funktioner. Djurgruppernas morfologi belyses med hjälp av djurdissektioner och preparatstudier.

Djurriket exemplifieras med: nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar och ryggsträngsdjur inkl. ryggradsdjur.

Olika organ och organsystems fysiologiska funktioner studeras såsom nervsystemet, sinnesorgan, blod, cirkulation, respiration, hormoner och utsöndring. En skriftlig inlämningsuppgift där studenten får använda sina kunskaper i fysiologi då fysiologiska problem löses och fysiologiska principer identifieras i problemlösningen.

Kunskapen om kroppens funktioner breddas ytterligare via studier i djurets anatomi, med fokus på människokroppen.

Kunskaper i fysiologi och anatomi appliceras så att studenten planerar och genomför ett laborativt moment i fysiologi. Studenten diskuterar planeringen och genomförandet av laborationen på ett seminarium samt i en skriftlig reflektion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar,
laborationer, grupparbete och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen, redovisning av laboration, skriftlig och muntlig redovisning 

För VG på kursen krävs minst godkänt resultat på alla moment samt ett sammanvägt VG på de skriftliga salstentamina

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier och didaktikmoment 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig inlämningsuppg: fysiologi 1 hp U, G
LAB2 Laboration och skriftlig rapport: fysiologi 1 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi; fys 4 hp U, G, VG
LAB1 Laboration: muntl o skriftl redov morf o systematik 1.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi; morf o systematik 4.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Hickman, Keen, Eisenhour, Larson, I'Anson: Integrated Principles of Zoology, 17th ed, 2017 ISBN: 978-1-259-25349-2

Silverthorn, D.U. Human Physiology: An integrated approach (Global edition) 8th ed ISBN: 978-1-292-25954-3

Kompendiematerial från institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.