Biologi (46-60 hp), 15 hp

Biology (46-60 cr), 15 credits

92BI41

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Mattsson, Matthias Laska

Kursansvarig

Eva Mattsson, Matthias Laska

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2023) 202344-202402 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Biologi (1-30 hp) med minst 7,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för djurs morfologi
 • redogöra för systematiska principer och djurrikets klassificering
 • identifiera och redogöra för uppbyggnad och fysiologisk funktion hos organ och organsystem
 • lösa ett fysiologiskt problem samt kunna identifiera och beskriva en fysiologisk princip som är relevant  för det aktuella problemet
 • förklara och identifiera fysiologiska funktioner genom att dra slutsatser av experiment
 • leda laborativ undervisning inom fysiologi och anatomi 
 • utföra en djurdissektion.

Kursinnehåll

Kursen behandlar djurrikets sammansättning och mångfald belyst med hjälp av modern systematik, morfologi och funktioner. 

Djurgruppernas morfologi belyses med hjälp av djurdissektioner. Djurriket exemplifieras med: nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar och ryggsträngsdjur inkl. ryggradsdjur.

I kursen studeras olika organ och organsystems uppbyggnad och fysiologiska funktioner hos nervsystemet, sinnesorgan, blod, cirkulation, respiration, muskler, hormoner och utsöndring. 

I kursen ingår att lösa ett fysiologiskt problem där fysiologiska principer identifieras individuellt i problemlösningen. 

I kursen behandlas även sex- och samlevnadsundervisning.

I kursen appliceras kunskaper i fysiologi och anatomi genom att planera och genomföra ett laborativt skolmoment i fysiologi. Planeringen och genomförandet av laborationen diskuteras på ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, laborationer, grupparbete och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga salstentamina, redovisning av laboration, skriftliga redovisningar samt muntlig redovisning. 

För VG på kursen krävs VG på samtliga skriftliga salstentamina.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier och didaktikmoment 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig inlämningsuppg: fysiologi 1 hp U, G
LAB2 Laboration och skriftlig rapport: fysiologi 1 hp U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi; fys 4 hp U, G, VG
LAB1 Laboration: muntl o skriftl redov morf o systematik 1.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi; morf o systematik 4.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Hickman, Keen, Eisenhour, Larson, I'Anson: Integrated Principles of Zoology, 17th ed, 2017 ISBN: 978-1-259-25349-2

Silverthorn, D.U. Human Physiology: An integrated approach (Global edition) 8th ed ISBN: 978-1-292-25954-3

Kompendiematerial från institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.