Engelska 1-30 hp, 30 hp

English 1-30 credits, 30 credits

92EN13

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+ 1a2 och Engelska 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • uttrycka sig språkligt korrekt på engelska i både tal och skrift med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt ordförråd
 • på formell engelska författa en kortare uppsats som följer vedertagen praxis för struktur,   innehåll och referenshantering
 • språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och svenska
 • behärska grundläggande grammatisk terminologi
 • genomföra språklig analys av skriven engelsk text
 • identifiera och korrigera vanliga grammatiska fel
 • identifiera och pedagogiskt förklara grammatiska fel
 • applicera språkpedagogiska teorier på en pedagogisk kontext
 • använda och demonstrera grundläggande förståelse för lingvistiska begrepp och metoder
 • på ändamålsenlig engelska muntligt presentera och diskutera en samtida samhällsföreteelse i ett engelsktalande land
 • korrekt uttala ljud utifrån fonetisk skrift
 • uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt vedertagna uttalsnormer
 • på muntlig och skriftlig engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskapliga metoder och begrepp, diskutera och analysera engelska litterära texter
 • diskutera och analysera engelska litterära texter på muntlig och skriftlig engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskapliga metoder och begrepp
 • analysera konsekvenserna av skolans styrdokument för ämnet engelska på relevant stadium
 • relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av engelskundervisningen på relevant stadium.

Kursinnehåll

 Kursen innehåller fyra delmoment: 

Den behandlar engelsk språkfärdighet, där engelsk grammatik och skriftlig engelska ingår.

 Engelska språket studeras i teori och praktik med hjälp av allmän grammatik samt grundläggande lingvistiska teorier och begrepp.

 Därutöver studeras modern engelskspråkig litteratur och grundläggande litteraturvetenskapliga metoder och begrepp. 

I kursen ingår också ämnesdidaktik, som inbegriper språkdidaktiska studier, pedagogisk grammatik och muntlig presentation.

Flera av delmomenten integrerar samhällsaspekter från den engelsktalande världen i sitt innehåll. Muntlig och skriftlig engelska samt det akademiska hantverket övas genomgående i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, lektioner, övningar och självständiga studier. 

Examination

Examination sker genom  seminarier, inlämningsuppgifter, muntlig examination samt skriftliga prov i form av såväl hem- som salstentamina.

För VG på hel kurs krävs minst 15 hp VG, varav VG på minst ett av de två språkfärdighetsproven.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Allmän grammatik, skriftlig tentamen 2 hp U, G, VG
STN2 Språkfärdighet 1: Engelsk grammatik, skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatorisk aktiv närvaro, Engelsk grammatik-seminarier 0 hp D
STN3 Språkstudier, skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
STN4 Språkfärdighet 2: Skriftlig engelska, skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatorisk aktiv närvaro, Skriftlig engelska 0 hp D
MTN1 Språkstudier: Uttal och fonetisk skrift, muntlig tentamen 1 hp U, G
MTN2 Presentation samhällsliv, muntlig tentamen 1 hp U, G, VG
STN5 Modern engelsk litteratur 1, hemtentamen 5 hp U, G, VG
OBL3 Obligatorisk aktiv närvaro, litterära seminarier 0 hp D
STN6 Modern engelsk litteratur 2, hemtentamen 3 hp U, G, VG
OBL4 Obligatorisk aktiv närvaro, litterära seminarier 2 0 hp D
MTN3 Pedagogisk Grammatik, muntlig tentamen 2 hp U, G, VG
OBL5 Obligatorisk aktiv närvaro, didaktiska seminarier 2 hp U, G

För VG på hel kurs krävs minst 15hp VG, varav VG på minst ett av de två språkfärdighetsproven

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.