Engelska (31-55 hp), 25 hp

English (31-55 cr), 25 credits

92EN31

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 92EN33.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2019) 201935-202003 Engelska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2019) 201935-202003 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

​Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2,5 hp samt godkända moment English Grammar eller Written English samt Didactics i Engelska (1-27,5 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uttrycka sig idiomatiskt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett för läraryrket professionellt engelskt ordförråd
- demonstrera grammatiska insikter, även i ett kontrastivt perspektiv
- uppvisa färdighet i att identifiera samt pedagogiskt förklara språkliga fel
- redogöra för kunskaper kring amerikansk och brittisk kultur och litteratur från äldre epoker
- demonstrera grundläggande insikter om bredare kulturella strömningar
- med stöd i vetenskapliga källor diskutera och på en grundläggande nivå analysera ungdomslitteratur med hänsyn tagen till det framtida läraryrket
- med stöd i vetenskapliga källor diskutera och på en grundläggande nivå analysera språkligt och litterärt avancerade texter som belyser idéutveckling inom äldre epoker, såväl ur ett litteraturvetenskapligt som ett pedagogiskt perspektiv
- uppvisa förmåga att identifiera och förklara litterär terminologi i ett verk av Shakespeare
- granska litteraturvetenskapliga analyser av studerat verk
- på grundläggande nivå uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt inom engelsk litteraturvetenskap
- definiera, exemplifiera och använda lingvistiska och sociolingvistiska begrepp,
- tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data
- identifiera utvalda varianter av engelska från olika världsdelar och med hjälp av ljudskrift och fonetiska grundbegrepp beskriva fonologin i desamma
- inom ramen för språkstudier och med hjälp av problemställningar kunna författa en text med vetenskaplig karaktär
- visa kunskaper om formaliahantering i användningen av vetenskapliga källor och empiriska data där även källkritiska ställningstaganden ingår
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar
- med utgångspunkt i sina ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier formulera pedagogiska problemställningar med relevans för gymnasieskolan
- diskutera konsekvenserna av politisk styrning av ämnets innehåll
- söka och sammanställa forskning med relevans för ett specifikt ämnesdidaktiskt område
- visa förståelse för de olika aspekter som läraren utifrån gällande styrdokument måste ta hänsyn till vid bedömning av elevprestationer i engelska i gymnasieskolan
- använda skolans styrdokument för ämnet och kunna relatera dessa till aktuell språkdidaktisk forskning samt till metoder och arbetsformer som befrämjar språkinlärning
- redovisa ett utfört moment i litteraturundervisning med hänvisning till teori och aktuell forskning inom området
- använda lärplattformar och diskutera användningen av IKT som pedagogiskt redskap i gymnasiet.

Kursinnehåll

I kursen behandlas det engelska språkets uppbyggnad och struktur. Studenten övar sig i hur man analyserar språket samt identifierar och pedagogiskt förklarar regler och uppkomna fel. Studenten tränar att skriva formell engelska, främst via diskussioner kring översättning, men även genom att öva sig i att strukturera och formulera akademisk text.

Lingvistiska termer och begrepp samt vetenskaplig tillämpning av desamma övas. Vidare behandlas geografiska och sociala varianter av det engelska språket. Den studerande genomför en enklare empirisk undersökning som ligger till grund för en kortare akademisk uppsats.

Den studerande läser och analyserar några av de mest klassiska verken i engelskspråkig litteratur och relaterar dessa till deras historiska och kulturella kontext. Den studerande övar sig i litterär analys där han/hon, analytiskt kopplar verken till de kulturella och historiska epoker dessa belyser. Dessutom tränar sig den studerande i att med hjälp av texter kring det studerade verket använda sig av vetenskapliga metoder inom engelsk litteraturvetenskap. Vidare läser den studerande klassisk och aktuell ungdomslitteratur från engelskspråkiga länder, och diskuterar dessa verk ur såväl ett litterärt analytiskt som ett pedagogiskt perspektiv.

Den studerande deltar i föreläsningar och lektioner i didaktik, studerar aktuell språkdidaktisk forskning och relaterar denna muntligt och skriftligt till de egna undervisningserfarenheterna, skolans styrdokument och det framtida läraruppdraget.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och lektioner samt självstudier.

Obligatoriska moment:
Aktiv närvaro på Didactical Seminars

Examination

Examinationsformer: Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig hemtentamen, uppsats och muntlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ANA1 Skriftlig fonetisk analys. Varieties of English 2.5 hp U, G, VG
ESS1 Skriftl hemtentamen: Varieties of English 2 hp U, G, VG
MTN1 Muntlig tentamen: Youth Literature 1 2 hp U, G, VG
MTN2 Muntlig tentamen: Youth Literature 2 2 hp U, G, VG
MTN3 Muntlig tentamen: Teaching Youth Literature 1 hp U, G
MTN4 Muntlig tentamen: Austen-Brontë Seminar 2 hp U, G, VG
MTN5 Muntlig tentamen: American Short-Stories Seminar 1 hp U, G, VG
OBL1 Obligatorisk aktiv närvaro på Didactics Seminars 2 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: Pedagogical Grammar 2 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen: British Literature in a Cultural Context 2 hp U, G, VG
STN5 Skriftlig tentamen: American Literature in a Cultural Contex 2 hp U, G, VG
STN6 Skriftlig tentamen: Shakespeare 1.5 hp U, G, VG
STN7 Language Proficiency Exam 1, Grammar 1.5 hp U, G, VG
STN8 Language Proficiency Exam 2, Translation 1.5 hp U, G, VG
Estling Vannestål. A University Grammar of English. Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144034997 Heffernan, James A.W. och John E. Lincoln. Writing: A College Handbook. 5th ed. Norton, 2000. ISBN: 039397426X / 9780393974263 Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP, 2005. ISBN: 9781107697386 Smitterberg. Erik. Spotting the Error: A Problem-based Workbook on English Grammar and Usage. Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144036120 Armstrong, Eric. Journey of the Voice. [online] available from http://www.yorku.ca/earmstro/journey/index.html [14 June 2017] British Library. Learning. Sounds Familiar. [online] available from http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/index.html [14 June 2017] Crystal, David (2005) The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521530330 Austen, Jane. Pride and Prejudice. 1813. London: Penguin Classics, 1972 or later. ISBN: 0141439513 Brontë, Charlotte. Jane Eyre. 1847. London: Penguin Classics, 1966 or later. ISBN: 0140434003 Bergström, Catharine Walker and Alastair Henry. Texts and Events. Cultural Narratives of Britain and the United States. Lund: Studentlitteratur, 2012. 2nd ed. ISBN: 9789144070643 Shakespeare, William: Macbeth. 1606. New Swan edition. Harlow: Longman, 1984 or later. ISBN: 582527112 (Alternatively, the Penguin edition edited by G. K. Hunter) Lewis, C S. The Magician’s Nephew. Harper Trophy, 1994. ISBN: 9780064471107 Sedgewick, Marcus. Midwinterblood. Indigo, 2012. ISBN: 978178060206 Wright Mabie, Hamilton. Norse Stories Retold from the Eddas. Read Books, 2010. ISBN: 9781617204579 Wynne Jones, Diana. Eight Days of Luke. HarperCollins, 2000. ISBN: 9780006755210 Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. ISBN: 9780194421720

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.