Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (55-60 hp), 5 hp

English, Teaching Practise, 5 credits

92ENV1

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92ENV2.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 3 (HT 2014) Engelska

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt genomgången kurs 91EN11 och 91ENV1, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i ungdomslitteratur, utfört i en brittisk skola
- på ett självkritiskt sätt redovisa ett utfört undervisningsmoment i ungdomslitteratur
- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment inom ramen för språkutlärning
- tillämpa didaktiska teorier om grammatikundervisning
- dra relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning utifrån genomförd utvärdering, given kritik och språkdidaktiska teorier
- demonstrera insikt i och förståelse för de sociala relationer som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen
- demonstrera insikt i och förståelse för de didaktiska förmågor som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen

1 Föreligger synnerliga skäl kan detta moment ersättas av motsvarande examination i en svensk skola, men detta måste i sådana fall beviljas av ämnesansvarig.

Kursinnehåll

Den studerande genomför och redovisar muntligt och skriftligt undervisning i engelska med fokus på engelsk språkutlärning i gymnasiet, samt diskuterar och utvärderar sin undervisning tillsammans med handledaren.

Den studerande undervisar i ungdomslitteratur i en engelsk skola och redovisar sina erfarenheter kopplat till kursinnehållet

Den studerande tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i diskussioner och skriftliga redovisningar, baserat på såväl aktuell forskning som egna erfarenheter

Den studerande övar de sociala och didaktiska färdigheter som måste bemästras av läraren i vardagen

Den studerande drar med grund i handledarens återkoppling samt ovanstående punkter slutsatser för sin framtida lärargärning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och lektioner, egen lärarpraktik, diskussioner med handledare samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier

Examination

Examinationsformer: Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av genomförda undervisningsmoment samt genom handledarens bedömningsunderlag beträffande sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

OBL1: deltagande i seminarier (D)

PRO1 Projekt: Teaching Grammar - skriftlig och muntlig rapport 2.0 hp (U-G)
Project: Grammar Project - Oral and written report

PRO2 Projekt: Teaching Youth Literature - muntlig redovisning 2.0 hp (U-G)
Project: Teaching Youth Literature - Oral exam

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 0.5 hp (U-G)
Applied Didactical Teaching Skills

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 0.5 hp (U-G)
Applied Social Teaching Skills

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ignorerat

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.