Verksamhetsförlagd utbildning i engelska, 2 hp

English, Teaching Practice, 2 credits

92ENV4

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2022) 202245-202245 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Engelska (1-30 hp) med minst 15 hp godkända inklusive 
English Grammar eller Written English från Engelska (1-27,5 hp), samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända. 

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFU:n den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFU:n.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i ungdomslitteratur, utfört i en brittisk skola
- på ett självkritiskt sätt redovisa ett utfört undervisningsmoment i ungdomslitteratur
- planera, genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment inom ramen för språkutlärning
- tillämpa didaktiska teorier om grammatikundervisning
- dra relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning utifrån genomförd utvärdering, given kritik och språkdidaktiska teorier
- demonstrera insikt i och förståelse för de sociala relationer som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen
- demonstrera insikt i och förståelse för de didaktiska förmågor som måste bemästras av läraren i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen

1 Föreligger synnerliga skäl kan detta moment ersättas av motsvarande examination i en svensk skola, men detta måste i sådana fall beviljas av ämnesansvarig.

Kursinnehåll

Den studerande genomför och redovisar muntligt och skriftligt undervisning i engelska med fokus på engelsk språkutlärning i gymnasiet, samt diskuterar och utvärderar sin undervisning tillsammans med handledaren.
Den studerande undervisar i ungdomslitteratur i en engelsk skola och redovisar sina erfarenheter kopplat till kursinnehållet
Den studerande tillämpar ett kritiskt förhållningssätt i diskussioner och skriftliga redovisningar, baserat på såväl aktuell forskning som egna erfarenheter
Den studerande övar de sociala och didaktiska färdigheter som måste bemästras av läraren i vardagen
Den studerande drar med grund i handledarens återkoppling samt ovanstående punkter slutsatser för sin framtida lärargärning.Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och lektioner, egen lärarpraktik, diskussioner med handledare samt självstudier.
OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier

Examination

Examinationsformer: Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av genomförda undervisningsmoment samt genom handledarens bedömningsunderlag beträffande sociala och didaktiska lärarförmågor.
En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.
Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt: Teaching Youth Literature in British Schools - munt 2 hp U, G
Ignorerat

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.