Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (56-58 hp), 3 hp

Teaching Practice (56-58 cr), 3 credits

92ENV8

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av 92VEN7.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Lars Liljegren
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2021) 202139-202140 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Engelska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2,5 hp samt godkända moment English Grammar eller Written English samt Didactics i Engelska (1-27,5 hp), eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera undervisning inom ramen för språkundervisning i engelska
- genomföra undervisning inom ramen för språkundervisning i engelska
- tillämpa didaktiska teorier om grammatikundervisning
- demonstrera de didaktiska förmågor som måste bemästras av läraren i undervisningssituationen
- utvärdera undervisning inom ramen för språkundervisning i engelska
- dra relevanta slutsatser för såväl sitt framtida utvecklingsbehov som sin framtida lärargärning, utifrån genomförd utvärdering, given kritik och språkdidaktiska teorier
- demonstrera ett bemästrande av de sociala relationer som läraren möter i vardagen, både kollegialt och i undervisningssituationen
- använda och kritiskt reflektera över IKT som ett pedagogiskt verktyg i språkundervisningen
- verka i enlighet med skolans värdegrund och reflektera över hur denna står i relation till grupprocesser och konflikthantering

Kursinnehåll

Den studerande genomför undervisning i engelska med fokus på engelsk grammatikundervisning i årskurs 7-9, samt diskuterar och utvärderar sin undervisning tillsammans med handledaren.
Den studerande övar på att tillsammans med lärare och medstuderande reflektera kritiskt kring den egna undervisningen. Den studerande diskuterar och presenterar sina reflektioner i diskussioner och presentationer, baserat på såväl aktuell forskning som egna erfarenheter
Den studerande tillämpar de sociala och didaktiska färdigheter som måste bemästras av läraren i vardagen
Den studerande drar med grund i handledarens återkoppling samt ovanstående mål relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning.
Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självstudier

Examination

Examinationsformer: Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av genomförda undervisningsmoment samt uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.
En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.
Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt: Teaching Grammar - skriftlig och muntlig rapport 1 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska läraröfrmågor 1 hp U, G
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp U, G
Grammar and Written English Course Literature Estling Vannestål. A University Grammar of English. Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144034997 Longman Dictionary of Contemporary English 5th ed. or later (with DVD- ROM). Pearson Ed. Ltd., 2009. ISBN: 9781408215333 Heffernan, James A., John E. Lincoln & Janet Atwill: Writing. A College Handbook, 5th edition. New York: Norton, 2001. ISBN: 039397426X Recommended for self-study: (The four titles below are not compulsory but recommended for anyone that needs/wants to practise a little extra) Foley, Mark and Diane Hall. MyGrammarLab. Advanced C1/C2. Pearson, 2012. ISBN: 9781408299128 (with on-line resources) Possibly also: Ljung, Magnus & Sölve Ohlander. Gleerups Engelska Grammatik. Stockholm: Gleerups, 2001. ISBN: 9140617076 Ljung, Magnus & Sölve Ohlander: Gleerups Engelska Grammatik. Övningsbok (svårare version). Stockholm: Gleerups, 2001. ISBN: 9140613828 Ljung, Magnus & Sölve Ohlander. Gleerups Engelska Grammatik. Facit till Övningsbok, svårare version. Stockholm: Gleerups, 2001. ISBN: 9140613836 Additional photocopied material is supplied by the Department. Reference Literature Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2003. Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Workbook. Longman, 2004. Collins Cobuild English Guides. Vol 1. Prepositions. Harper Collins, 1999. Collins Cobuild English Guides. Vol 2. Word Formation. Harper Collins, 1999. Collins Cobuild English Usage. Harper Collins, 1992. Hacker, Diana and Nancy Sommers. The Bedford Handbook. 8th ed. Boston: Bedford/S:t Martins, 2010. Hargevik, Stieg. Engelska prepositionsövningar. Lund: Studentlitteratur, 1990. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge UP, 1999 or later. Huddleston, Rodney & Geoffrey K. Pullum. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge UP, 2005. Hübinette, Lars & Bengt Odenstedt. Ord och inga visor: 2000 svenska idiom i engelsk översättning. Lund: Studentlitteratur, 1988. MacQueen, Donald. Using Numbers in English. Lund: Studentlitteratur, 1990. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. (Intermediate Level) Cambridge UP, 1994 or later. Payne, Thomas E. Understanding English Grammar. Cambridge: Cambridge UP, 2011. Sager, Olof och Sven-Erik Ormelius. Engelsk ordbildning. Stockholm: Esselte Studium, 1983. Svartvik, Jan and Olof Sager. Engelsk Universitetsgrammatik. 2:a uppl. Stockholm: Liber, 2003. Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University Press, 2005. Övergaard, Gerd. Triple A: English Grammar Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1997. Övergaard, Gerd & Marie-Louise Elliott. Catch 23: Translation Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1989. Övergaard, Gerd & Donald MacQueen. Suite 16. Lund: Studentlitteratur, 1995 Dictionaries – a list on non-compulsory dictionaries Please note that the university library gives you on-line access to The Oxford English Dictionary, with some 700,000 words in it. Found in a list on this page: https://katalog.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/x/57/0/5?searchdata1=&library=ALL&item_1cat=EREFSPRAKL . There is also a downloadable app on the library homepage, which allows you to download and make use of Nordstedts profesionella Englek-svenska/svensk-engelska ordbok. Go to http://www.wordfinderonline.se/extern/?user=wfonline@liu.se to use it on-line and to find out more on how to download it. This link can be found also if one searches under “databases” on the university library homepage: bibl.liu.se Norstedts engelska ord. [online] available from <http://www.ord.se> [20 June 2012] Collins Cobuild Advanced Dictionary. 6th ed. Glasgow: Harper Collins, 2008. (available with CD ROM – recommended by the Department) or Cambridge Advanced Learner’s Dictionary of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (available with CD Rom) or Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Harlow: Pearson Longman, 2009. (available with DVD Rom) or Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2nd ed. Macmillan ELT, 2007. (available with CD ROM) or Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. (available with CD ROM) myCobuild.com [Collins COBUILD Advanced Dictionary] (2012) [online] available from <http://www.mycobuild.com/free-search.aspx> [11 June 2013] Cambridge Dictionaries Online (2013) [online] available from <http://dictionary.cambridge.org> [11 June 2013] Longman Dictionary of Contemporary English. [online] available from <http://www.ldoceonline.com> [11 June 2013] Macmillan Dictionary. (2009-2013) [online] available from <http://www.macmillandictionary.com> [11 June 2013] Merriam-Webster Learner’s Dictionary. (2013) [online] available from <http://www.learnersdictionary.com> [11 June 2013] Merriam-Webster Online. (2013) [online] available from <http://www.merriam-webster.com/dictionary> [11 June 2013] Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (2011) [online] available from <http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=global> [11 June 2013] Oxford English Dictionary (2013) Oxford: Oxford University Press [online] available from [LiU library with password] <http://www.oed.com.lt.ltag.bibl.liu.se> [11 June 2013] Wordfinder online. [online] available from [LiU library with password] https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://www.wordfinderonline.se/extern/?user=wfonline@liu.se [11 June 2013] Reference Literature Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Workbook. Longman, 2004. Collins Cobuild: English Usage, 2nd edition. London: Harper Collins Publishers, 2004. Frykman, Erik & Göran Kjellmer. Engelskt ordbruk. Uppsala: Esselte Studium, 1983. Hargevik, Stieg. Engelska prepositionsövningar. Lund: Studentlitteratur, 1990. Hargevik, Stieg & Michael Stevens. English Synonyms and False Friends. Lund: Liber Läromedel, 1978. Sager, Olof & Sven-Erik Ormelius. Engelsk ordbildning. Stockholm: Esselte Studium, 1983. Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2005. Svartvik, Jan and Olof Sager. Engelsk Universitetsgrammatik. 2:a uppl. Stockholm: Liber, 2003. Övergaard, Gerd. Triple A: English Grammar Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1997. Övergaard, Gerd & Marie-Louise Elliott. Catch 23. Translation Exercises. Lund: Studentlitteratur, 1989. Övergaard, Gerd & Steve MacQueen. Suite Sixteen. Lund: Studentlitteratur, 1995. Language Studies Course Literature Yule, George (2010) 4th edn. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press (ISBN: 9780521749220) Reference Literature Chandler, Daniel (2002) Semiotics for Beginners. [online] available from <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> [20 June 2012] Crystal, David (2005) 2nd edn. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press Ellis, Rod (1997) Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press Hopper, Paul (1998) “Emergent Grammar.” In The New Psychology of Language. ed. By M. Tomasello. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: 155-175 Hopper, Paul (1987) “Emergent Grammar.” Berkeley Linguistics Society [online] 13, 139-157. Available from <http://home.eserver.org/hopper/emergence.html> [12 December 2008] Yule, George (2010) 4th edn. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press (ISBN: 9780521749220) Pronunciation Reference Literature Elert, Claes-Christian. Allmän och svensk fonetik. 8th ed. Stockholm: Norstedts, 2000. Johansson, Stig & Göran Rönnerdal. Introducing English Pronunciation. Lund: Studentlitteratur, 2005. Johansson, Stig & Göran Rönnerdal. English Pronunciation: A Workbook. Lund: Studentlitteratur, 2005. NB These two books are published in a British version and an American one. The text is identical in both books, but the accompanying CDs with recordings of the exercises in the books are different. Choose the version that suits you. Lundström-Holmberg, Eva och Peter af Trampe. Elementär fonetik. Lund: Studentlitteratur, 1987. Wells, John C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 1990. (For students with either British or American pronunciation) English Literature Course Literature Lodge, David. Nice Work. Harmondsworth: Penguin, 1988. ISBN: 0140119205 Friel, Brian. Translations: A Play. London: Faber and Faber, 1981 (or later). ISBN: 0571117422 Selected Short Stories. (through the department) Tyler, Anne. Digging to America. Ballantyne Books, 2007. ISBN: 9780349109114 One more book to be selected from the list under “Options for Literary Essays” below. Options for Literary Essays American Literature Shreve, Anita. The Weight of Water. Back bay Books, 1998. ISBN: 9780349109114 Walker, Alice. The Color Purple. Harvest Books, 2006. ISBN: 0156031825 British Literature George, Elizabeth. A Great Deliverance. Hodder & Stoughton G D, 2003. ISBN: 0340831294 McLaverty, Bernard. Cal. Vintage, 1998. ISBN: 0140817891 Post-Colonial Literature Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Heinemann, 1986. ISBN: 0435909886 Jhabvala, Ruth Prawer. Heat and Dust. Longman, 1975. ISBN: 0582253985 Didactics and VFU Course Literature Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. ISBN: 9780194421720 Reference Literature Celce-Murica, Marianne. Teaching English As a Second or Foreign Language.3rd ed. ISBN: 978-0838419922 Estling Vannestål, Maria. Engelska för yngre åldrar. Lund: Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978-91-44-05531-2 Europarådet ” Common European Framework of Reference for Languages” http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp Lightbown, Patsy M & Nina Spada. How Languages Are Learned. (Oxford Handbook for Language Teachers). Oxford: Oxford UP, 2003. Linnér, Bengt och Katarina Lundin. Klassrummens många språk – att förhålla sig till elevers språkbruk. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-07163-3 Lundahl Bo, Lundahl Bo. Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling 2., [rev.] uppl. Lund : b Studentlitteratur, 2009. ISBN: 978-91-44-02130-0 LIBRIS-ID Harmer, Jeremy. How to Teach English. Longman, 1997. ISBN: 9780582287968 Sandström, Karyn. Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-04845-1 Skolverket ” Gemensam europeisk referensram för språk” http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2144 Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups, 2000. Tornberg, Ulrika et. al. Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber, 2009. Cultural Studies Course Literature MacQueen, Donald. Window on the United States. 4th ed. Lund: Studentlitteratur, 2005. ISBN: 9789144050522 McCormic, John. Contemporary Britain. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. ISBN: 0230002145 Extra material to be supplied by the Department. Reference Literature Sevaldsen, Jörgen Ole Vadmand & Jan Erik Mustard. Contemporary British Society. Kristiansand: Nordic Academic Press, 1999.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.