Verksamhetsförlagd utbildning i engelska (59-60 hp), 2hp, 2 hp

English: Teaching Practice (59-60), 2 ECTS Credits, 2 credits

92ENV9

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201739-201740 Svenska Linköping V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången kurs 91EN17 och 91ENV7, eller
motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera undervisning i ungdomslitteratur i engelska, utfört i en brittisk skola
- genomföra undervisning i engelsk ungdomslitteratur, utfört i en brittisk skola
- utvärdera den egna planeringen och genomförandet av undervisning i engelsk ungdomslitteratur, utfört i en brittisk skola
- tillämpa självkritik i sin redovisning av utförd undervisning i engelsk ungdomslitteratur
- dra relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning utifrån tillägnade lärarerfarenheter, återkoppling från lärare och språkdidaktiska teorier
- analysera och göra nyanserade jämförelser mellan brittiska och svenska skolor avseende frågor om jämlikhet och jämställdhet, pedagogik och organisation
 

Kursinnehåll

Den studerande undervisar i ungdomslitteratur i en engelsk skola och redovisar sina erfarenheter kopplat till kursmomentet Teaching Youth Literature, samt till egna kunskaper om det brittiska och svenska skolsystemet

Den studerande övar på att tillsammans med lärare och medstuderande reflektera kritiskt kring den egna undervisningen. Den studerande diskuterar och presenterar sina reflektioner i diskussioner och presentationer, baserat på såväl aktuell forskning som egna erfarenheter

Den studerande övar genom att tillämpa sociala och didaktiska färdigheter som måste bemästras av läraren i vardagen

Den studerande drar med grund i given återkoppling samt ovanstående punkter relevanta slutsatser för sin framtida lärargärning.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT

Skolbesök och återkopplingsseminarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av projekt.

PRO1 Projekt: Teaching Youth Literature in British Schools - muntlig redovisning 2 hp (U-G)
Project: Teaching Youth Literature in British Schools - Oral exam
OBL1 Obligatoriskt moment: skolbesök, 0 hp D
Mandatory prt: School Visit
OBL2 Obligatoriskt moment: återkopplingsseminarier, 0 hp D
Mandatory part: seminars

Föreligger synnerliga skäl kan kursen ersättas av motsvarande examination i en svensk skola, men detta måste i sådana fall beviljas av ämnesansvarig.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfä

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.