Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

French: Teaching Practice (56-60 cr), 5 credits

92FRV3

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Kursansvarig

Ann-Sofie Persson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2018) 201816-201823 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2018) 201816-201823 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2018) 201816-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, samtgenomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling ochlärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp,Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund,7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Franska 1-30 hp, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- observera pedagogiska praktiker i ett franskspråkigt land
- analysera och diskutera olika aspekter av pedagogiska praktiker, inklusive pedagogisk ledarskap, i Sverige och i ett franskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv med viss tonvikt på frivilliga skolformer
- planera och diskutera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- genomföra enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och med hänsyn till genus, klass och etnicitet
- utvärdera enskilda undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och i relation till genus, klass och etnicitet
- dokumentera och bedöma elevernas kunskaper
- interagera och samarbeta med elever, kollegor och annan skolpersonal i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i franska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i franska. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till genus, klass och etnicitet, samt analyserar och diskuterar olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. Den studerande övar sig i att dokumentera och bedöma elevernas kunskaper.  I Frankrike genomför den studerande observationer i olika skolformer och problematiserar pedagogiskt ledarskap, pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2 hp (U-G)

MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: analys av observationer 1 hp (U-VG)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information


 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.