Filosofi (1-15 hp), 15 hp

Philosophy (1-15 cr), 15 credits

92FS11

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda den praktiska filosofins nyckelbegrepp och redogöra för huvudområden
- visa grundläggande färdigheter i logik och argumentationsanalys
- redogöra för filosofins historia med inriktning mot praktiskfilosofiska problem
- visa insikter om de principiella skiljelinjer som i ett internationellt perspektiv definierar olika filosofiska traditioner
- diskutera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet filosofi i gymnasieskolan
- redovisa grunddragen i filosofiämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- jämföra filosofiämnets framväxt med annat ämne

Kursinnehåll

Inledningsvis är denna kurs introducerande, och studenten övar sådana färdigheter som fordras i filosofi och sätter sig in i teorier som är av betydelse för analys av argumentation. Härigenom skaffar sig studenten de verktyg som fordras för läsning av filosofiska texter. De exempeltexter som används för bearbetning utgör en allmän introduktion till ämnet och till filosofistudier över huvud taget. Under kursen bedrivs kontinuerligt träning i filosofiskt skrivande. Studenten övar presentation och diskussion av filosofiska teorier och argument.

Ämnesdidaktik. Gymnasieskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas. Filosofiämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne behandlas och jämförs med annat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gemensamma övningar och övningar på egen hand, handledning samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen och skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, instr. 6.5 hp U-VG
STN2 Skriftlig tentamen:salstentamen, hist. 6.5 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, didaktik 2 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.