Filosofi (16-30 hp), 15 hp

Philosophy (16-30 cr), 15 credits

92FS21

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • visa insikter i de grundläggande filosofiska problemen kring kunskap,
 • använda kunskaper om språkfilosofins och kunskapsteorins nyckelbegrepp,
 • redogöra för utvalda nyckelbegrepp och problem inom moralfilosofi och tillämpad etik,
 • redogöra för centrala moralfilosofiska teorier,
 • analysera och värdera aktuella etiska och samhälleliga debatter ur ett teoretiskt perspektiv,
 • i tal och skrift kunna diskutera etiska argument,
 • analysera och jämföra filosofiläromedel, i vid bemärkelse, för gymnasieskolan,
 • diskutera förutsättningar för kommunikation och begreppsförståelse i gymnasieskolans filosofiundervisning.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över den filosofiska semantiken och pragmatiken. Den studerande introduceras i epistemologin, det filosofiska studiet av kunskap. Frågor kring kunskapens natur behandlas liksom den skeptiska utmaningen mot anspråk på att veta något. Vidare studeras några specifika språkfilosofiska problemkomplex, som exempelvis modalitet, vaghet och intensionalitet.

Kursen ger studenten förtrogenhet med olika teorier och ståndpunkter gällande hur en bör handla, vilka mänskliga egenskaper som är värdefulla och vad ett lyckligt liv består i. En bärande del av kursen utgörs av en introduktion till centrala moralfilosofiska teorier. Varje kursmoment fokuserar på en specifik teori, såsom konsekventialism, dygdetik eller pliktetik. Dessutom tränar sig studenterna i att använda dessa teorier för att förstå och analysera aktuella etiska frågor och debatter, t ex gällande hälso- och sjukvård, jämställdhet, eller mänskliga rättigheter. 

I kursens ämnesdidaktiska delar diskuteras och analyseras filosofiläromedel i vid bemärkelse, inklusive digitala verktyg. Vidare diskuteras förutsättningar för kommunikation och begreppsförståelse i gymnasieskolans filosofiundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och skriftlig redovisning som seminariebehandlas.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE4 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, did 3 hp U, G, VG
SRE3 Etik och tillämpad etik, hemtentamen 6 hp U, G, VG
OBL1 Språkfilosofi och kunskapsteori, seminarier 0 hp D
SRE2 Språkfilosofi och kunskapsteori, hemtentamen 6 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.