Filosofi (31-37,5 hp), 7.5 hp

Philosophy (31-37,5 cr), 7.5 credits

92FS31

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Filosofi 1-30 hp, eller motsvarande.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda språkfilosofins nyckelbegrepp och redogöra för dess huvudfrågor,
- genomföra satslogiska formaliseringar och kontrollera giltighet i satslogiska bevis,
- på ett grundläggande sätt diskutera kunskapsteorins centrala frågor,
- planera ett mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

I den första delen av kursen skaffar sig studenten en inblick i den teoretiska filosofins centrala delar, framför allt språkfilosofi och kunskapsteori, och kursen innehåller även en introduktion till formell logik.
Inom ämnesdidaktiken tränas att utforma en planering för mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i styrdokumenten. I planering ingår att kunna motivera val av innehåll, arbetsformer och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar, samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom skriftlig redovisning som seminariebehandlas.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning:Introduktion till teoretisk filosofi, 6,5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift som seminariebehandlas 1,0 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Bronäs, Agneta, Runebou, Niclas, (2010) Ämnesdidaktik : en undervisningskonst Stockholm : Norstedt, 2010

ISBN: 9789113022819

Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars, Elster, Jon, (2001) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi 3. uppl. Stockholm : Thales, 2001 ;

ISBN: 917235013X, 9789172350137

Lundahl, Christian, (2014) Bedömning för lärande 2., [oförändr.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144101491

Kapitel finns på Lisam

Långström, Sture, Viklund, Ulf, (2010) Metoder : undervisning och framträdande 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144055954

Prawitz, Dag, (2010) ABC i symbolisk logik : logikens språk och grundbegrepp 3,. utök. uppl. Stockholm : Thales, 2010

ISBN: 9789172350786

Pritchard, Duncan, (2006) What is this thing called knowledge? London : Routledge, 2006

ISBN: 0415387973, 0415387981, 9780415387972, 9780415387989

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.