Filosofi (31-37,5 hp), 7.5 hp

Philosophy (31-37,5 cr), 7.5 credits

92FS31

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-30 hp) varav 15 hp ska vara godkända, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för vetenskapsteoretiska problem,
- kunna föra en principiell diskussion om metodval inom vetenskapen, 
- analysera centrala teorier och skolbildningar inom det vetenskapsteoretiska området,
- använda och problematisera begrepp inom metafysik,
- kritiskt diskutera samtida metafysisk teoribildning och relatera den till dess historiska kontext,
- planera ett mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Under kursen lär sig studenten att arbeta med vetenskapsteoretiska begrepp som lag, hypotes, hypotesprövning, orsak och förklaring. Studenten får ta del av diskussioner som förts under de senaste hundra åren. Kursen får en allmän inriktning genom att exempel och problem väljs så att olika slag av vetenskaper berörs. Problem från såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap behandlas av studenten.

Metafysik är frågan om verklighetens natur, och som gren av filosofin så ställer den grundläggande frågor om vad som finns. Inom kursen får studenten diskutera bl.a. teorier om tid, medvetande, och kausalitet, utifrån samtida och historiska debatter inom området.

Inom ämnesdidaktiken tränas att utforma en planering för mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i styrdokumenten. I planering ingår att kunna motivera val av innehåll, arbetsformer och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, och obligatoriska seminarier. Den studerande ska bedriva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna och skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Vetenskapsteori och metafysik, hemtentamen 6.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning: Inlämn uppg som seminariebehandlas 1 hp U, G, VG
Delkurs: Ämnesdidaktik 1 hp - Bronäs, Agneta & Niclas Runebou; Ämnesdidaktik som undervisningskonst, Norstedts, Stockholm, 2010 - Lundahl, Christian; Bedömning för lärande, Nordstedts, 2014 (kapitel finns på Lisam). - Långström, Sture & Viklund, Ulf; Metoder: undervisning och framträdande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 (kapitel finns på Lisam). - Skolverket; (Allmänna råd för) Planering och genomförande av undervisning - http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2698 - Skolverket; Att förstå sin omvärld och sig själv - http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3137 - Styrdokument för gymnasieskolan, hämtas på www.skolverket.se – ämnesplanen för Filosofi Delkurs: Introduktionskurs 6,5 hp - Föllesdal, D., L. Wallöe och J. Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Stockholm, Bokförlaget Thales, 2001, ISBN 917235013X - Prawitz, Dag, ABC i symbolisk logik. Logikens språk och grundbegrepp, Bokförlaget Thales, Stockholm, ISBN 9172350091 - Pritchard, Duncan (2006) What is this thing called knowledge? Oxon: Routledge. ISBN 978-0-415-38798-9

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.