Fysik (16-30 hp), 15 hp

Physics (16-30 hp), 15 credits

92FY21

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 4 (VT 2016) Svenska

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D, Fysik B eller Fysik 2, genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt genomgångna matematikkurser 1-60 hp innehållande flervariabelanalys och linjär algebra samt Fysik 1-15 hp , eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda grundläggande fysikaliska begrepp och principer för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna storheter inom ellära
- genomföra fysikaliska experiment inom ellära
- använda grundläggande fysikaliska begrepp och principer för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna fysikaliska storheter inom vågfysik
- genomföra fysikaliska experiment inom vågfysik
- ta ställning, välja stoff och planera egen undervisning med utgångspunkt i ämnesdidaktiska forskningsresultat inom vågfysik och ellära samt skolans styrdokument.

Kursinnehåll

Elläran i kursen innefattar två huvudområden: fältbeskrivning av elektromagnetiska fenomen; och elektriska kretsar med tillhörande kretsmodeller. Kursen introducerar grundläggande begrepp och fenomen såsom elektriska och magnetiska krafter och fält, potential, kapacitans, ström, resistans, elektromotorisk spänning, och induktion. Kursen tar upp likströmskretsar, tidsberoende förlopp i RCL-kretsar, och stationära växelströmskretsar, samt tekniska tillämpningar. Den studerande använder detta för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna storheter inom ellära.

Kursen behandlar vågfysik och tar upp: allmänna vågbegrepp, superpositionsprincipen, interferens, diffraktion, matematisk beskrivning av vågor, vågekvationen, samt tillämpningar inom både akustik och optik. Kursen ger även en introduktion till geometrisk och fysikalisk optik. Den studerande använder detta för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna fysikaliska storheter inom vågfysik.

Den studerande genomför laborationer inom såväl ellära som vågfysik.

Med utgångspunkt i ämnesdidaktiska forskningsresultat inom vågfysik och ellära samt skolans styrdokument tar den studerande ställning, väljer stoff och planerar ett undervisningsblock (en lektionssekvens och laboration) inom ellära eller vågfysik.

I kursen läser den studerande svensk och engelskspråkig kurslitteratur, inklusive ämnesdidaktiska forskningsartiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, litteraturstudier, bearbetning av övningsproblem.

Examination

Skriftlig salstentamen, skriftlig redovisning, samt parvis genomförande av laborationer.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Ellära (4,5 hp) U, G, VG
LAB1 Laborationer: Ellära (1,5 hp) U, G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Vågfysik (4,5 hp ) U, G, VG
LAB2 Laborationer: Vågfysik (1,5 hp) U,G
SRE1 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktik (3 hp) U, G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Andersson, Björn (2008) Att förstå skolans naturvetenskap -Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur. Jönsson, Göran & Nilsson, Elisabeth (2007) Våglära och optik. Lund: Teach Support Linder, Cedric (1992) “Understanding sound: so what is the problem?”, Phys. Educ., Volume 27, p. 258. Shipstone, David (1988) “Pupils‘ understanding of simple electrical circuits Some implications for instruction”, Phys. Educ., Volume 23, p. 92. Silva and Soares (2007) “Voltage versus current, or the problem of the chicken and the egg”, Phys. Educ., Volume 42, p. 508. Young and Freedman (2011) University Physics. San Fransisco: Pearson Addison-Wesley.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.