Geografi (31-52,5hp), 22.5 hp

Geography (31-52,5 cr), 22.5 credits

92GE31

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92GE33.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

, Madelene Ostwald

Kursansvarig

Björn Segrell, Kristina Trygg, Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Geografi (1-30 hp), med minst 17 hp godkända inklusive didaktik, 4 hp samt kartografi, 2 hp, Dessuton krävs godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygsättning, 7,5 hp, eller motsvarande, 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- diskutera processer som formar naturlandskap och kulturlandskap
- redogöra för teorier och metoder för analys av naturlandskap och kulturlandskap
- diskutera samband mellan naturgivna förhållanden och mänsklig påverkan i landskapet i skilda tid-rumskalor
- redogöra för de grundläggande principerna kring Geografiska informationssystem (GIS)
- utföra enklare tillämpningar laborativt av Geografiska informationssystem (GIS)
- planera och genomföra ett mindre självständigt skriftligt arbete inom det ämnesdidaktiska området genom att använda centrala metoder inom natur- och kulturgeografi
- tänka kritiskt i relation till vetenskapliga utsagor och teoretiska modeller samt söka, granska och diskutera vetenskapliga arbeten
- planera ett mindre ämnesområde inom geografi på gymnasienivå samt argumentera för olika typer av dokumentation och bedömning av kunskap i geografiämnet på gymnasienivå
- diskutera lärarens roll som pedagogisk ledare i olika situationer i undervisningen med hänsyn till elevers olika förutsättningar i geografiämnet

Kursinnehåll

Kursen behandlar landskapsbegreppet samt teorier och metoder för analys av naturlandskapet och kulturlandskapet. Exempelvis problematiseras vattnets roll och hantering i landskapet. Studenten tränar sig på att använda modeller för att analysera och begreppsliggöra hur naturresurser används av människan. Vidare studeras samhällsprocessers och människors påverkan på naturlandskapet samt landskapets förändring i skilda tid-rumskalor.

Kartografiska och korologiska metoder, utifrån matematiska beräkningsmodeller, studeras för analys och presentation av rumsliga data. Vidare ges en grundläggande introduktion till Geografiska informationssystem (GIS) och enklare tillämpningar tränas laborativt. Studenten får möjlighet att exempelvis studera och analysera vegetationsutbredning i relation till klimatförhållanden eller hav och land, stadsplanering eller infrastruktur.

I kursen genomförs en flerdagarsexkursion då naturlanskapet och kulturlandskapet studeras i fält. Studenten analyserar exempelvis naturförhållanden och naturens förutsättningar för olika former av mänsklig aktivitet.

En mindre ämnesdidaktiskt inriktad uppsats, baserad på natur- och kulturgeografiska frågeställningar och med anknytning till erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningsperioden, genomförs självständigt. Uppsatsen seminariebehandlas. Kursens ämnesdidaktiska delar behandlar dokumentation och bedömning av kunskap i geografiämnet. Vidare studeras lärarens roll som pedagogisk ledare i geografiundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier, exkursioner, handledning samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig hemtentamen, skriftlig och muntlig redovisning samt seminariebehandling av uppsats.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 5.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamn EKLA 5.5 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig redovisning med muntl uppföljn: ämnesdidaktik 1 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning med muntl uppföljn EKLA 1 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisn med muntl uppföljn RUMA 7.5 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 1 hp U, G
OPPO Opponentskap 1 hp U, G
En preliminär litteraturlista hittar du under fliken Övriga Dokument. Tidigast fyra veckor innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.