Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7.5 hp

Geography: Teaching Practice (52.5 - 60 cr), 7.5 credits

92GEV9

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Segrell

Kursansvarig

Björn Segrell

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald

Huvudområde

Geografi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Matematik B samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt genomgångna 1-30 Geografi, med minst 22,5 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-planera och organisera undervisning av ett ämnesområde i geografi utifrån aktuella styrdokument och didaktiska teorier
-värdera och använda för geografi relevant undervisningsmaterial med fokus på geografiska källor
-genomföra och leda undervisning av ett arbetsområde i geografi med beaktande av aktuella styrdokument, skolans värdegrund, jämlikhet och jämställdhet
-använda geografiska begrepp, teorier och modeller
-utvärdera sin undervisning inom ett arbetsområde i geografi och dra slutsatser av utvärderingen
-dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i geografi och argumentera för sina överväganden
-använda för verksamheten relevanta digitala hjälpmedel och visualisera rumsliga förhållanden
-identifiera eget behov av ytterligare kunskap i geografi i relation till undervisning i grundskolans årskurs 7-9
- ta konstruktiv kritik
-agera utifrån skolans värdegrund i skolmiljön
-interagera och kommunicera med elever, lärare och annan personal
 

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i geografi. Den studerande övar didaktiska och sociala lärarförmågor genom att planera, genomföra och utvärdera ett arbetsområde i geografi tillsammans med handledare, samt utvärdera och diskutera bedömning av dessa områden med handledare. Den studerande arbetar för att utveckla elevernas förmåga i enlighet med skolans styrdokument. I undervisningen övar sig studenten att leda elevers lärande genom att använda geografiska begrepp, teorier och modeller, arbeta med geografiska källor samt använda digitala verktyg för att visualisera rumsliga förhållanden. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande fördjupar sig i styrdokumenten och didaktiska teorier genom att undersöka fenomen som rör geografiundervisning i praktik och teori relaterade till geografiämnets syfte och centrala innehåll.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning samt självstudier

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

PROVKODER:
TDLF: Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 4 hp (U-VG)
TSLF: Tillämpade sociala lärarförmågor, 2,5 hp (U-G)
SRE1 Skriftlig redovisning:VFU-uppgift 1 hp (U-VG)

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.