Historia (31-52,5 hp), 22.5 hp

History (31-52,5 cr), 22.5 credits

92HI33

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sam Willner

Kursansvarig

Sam Willner

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkända kurser Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp och moment om sammanlagt 21 hp i Historia (1-30 hp) varav momentet ämnesdidaktik om 7,5 hp ska ingå, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, historiografi och historiedidaktik,
- göra urval av historiskt stoff med hänsyn till undervisningen i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
- använda sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och hur detta kan behandlas i undervisning i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan,
- genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek och via Internet,
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt,
- samla, värdera och bearbeta källmaterial i form av en uppsats som beaktar elementära
historievetenskapliga krav,
- kritiskt granska och opponera på en uppsats.

Kursinnehåll

De didaktiska delarna av kursen förekommer integrerat med ämnesteoretiska inslag.

Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv
I momentet fördjupar den studerande sina kunskaper om historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv. Studenten utvecklar också sina förmågor att i undervisningssammanhang inom grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan använda och reflektera över historiska händelser och processer ur ett globalt perspektiv. Genom ett grupparbete studeras ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede som ska passa en tänkt undervisningssituation i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Metod
Momentet omfattar föreläsningar och seminarier genom vilka den studerande tillägnar sig kunskaper om olika historiska källmaterial och arbetssätt inför kommande uppsatsarbete och inför den framtida lärargärningen. I samband härmed studerar och reflekterar studenten även kring och använder sig av olika former av källmaterial avsedda för såväl forskning som för undervisning i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

Uppsats
Momentet innebär att den studerande författar en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen författas normalt i par tillsammans med en annan student. Dessutom skall den studerande opponera på en inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i den fortlöpande seminarieverksamheten. Den studerande skall även introduceras i det specifika ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne. Uppsatsen skall ha en inriktning med relevans för det kommande yrkesområdet. Uppsatsen utgör ett viktigt medel att öva förmågan att kommunicera historisk kunskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför litteraturstudier, deltar på föreläsningar och diskuterar under seminarier och gruppvisa diskussioner. En del av arbetet genomförs tillsammans med andra studenter i par eller i grupp. Tillsammans med uppsatshandledaren diskuterar och reflekterar studenten kring sitt historiska forskningsarbete i samband med handledningstillfällena. Handledning sker främst under den termin som kursen påbörjats, därefter endast i mån av att handledaren har tid.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar i seminarier, uppsatsseminarier, redovisningsseminarier och inlämning av uppsats.

Examination

Studenten examineras på kursens olika moment genom muntlig och skriftlig redovisning och uppsats som seminariebehandlas.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats som seminariebehandlas 9 hp U, G, VG
SME1 Skriftlig och muntlig redovisning: Globalisering 7.5 hp U, G, VG
MTN1 Muntlig tentamen: Metod 6 hp U, G, VG

Böcker

Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia 2011

Finns tillgänglig via Lisam.

Florén, Anders, Ågren, Henrik, (2006) Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt 2., [uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2006

ISBN: 9144045131, 9789144045139

Gustavsson, Martin, Svanström, Yvonne, (2018) Metod : guide för historiska studier Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144107943

Hermansson Adler, Magnus, (2009) Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 2. uppl. Stockholm : Liber, 2009

ISBN: 9789147093298

Avser VFU-kurs.

Liljegren, Bengt, (2012) Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144056821

Avser VFU-kurs.

Müller, Leos, Weiss, Holger, Rydén, Göran, (2010) Global historia från periferin : Norden 1600-1850 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144057095

Ytterligare litteratur tillkommer till den examinerande gruppuppgiften i samråd med examinator.

Stearns, Peter N., (2010) Globalization in world history London ; New York : Routledge, 2010

ISBN: 9780415779180, 9780415779173, 0415779170, 0415779189, 9780203866061, 0203866061

Finns elektroniskt via biblioteket.

Stolare, Martin, Wendell, Joakim, (2018) Historiedidaktik i praktiken : för lärare 4–6 Första upplagan Malmö : Gleerups, [2018]

ISBN: 9789140697141

Avser VFU-kurs.

Kompendier

Textkompendium till metodkursen kommer finnas att köpa på campus efter kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.