Historia (46-60 hp), 15 hp

History (46-60), 15 credits

92HI41

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 3 (HT 2012) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- samla, värdera och bearbeta källmaterial i form av en uppsats som beaktar elementära historievetenskapliga krav samt kritiskt granska och opponera på en uppsats.
- anknyta uppsatsarbetet till undervisningen i gymnasieskolan.
- utföra jämförelser och analyser av historisk litteratur
- reflektera över utvecklingen av sin sociala och didaktiska lärarförmåga.

Kursinnehåll

De didaktiska delarna av kursen förekommer dels integrerat med ämnesteoretiska inslag, dels i form av enskilt moment.

Uppsats
Momentet innebär att den studerande författar en vetenskaplig uppsats. Dessutom ska den studerande opponera på en inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i den fortlöpande seminarieverksamheten. Den studerande ska även introduceras i det specifika ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne. Uppsatsen skall ha en didaktisk inriktning med relevans för det kommande yrkesområdet. Uppsatsen utgör ett viktigt medel att öva förmågan att kommunicera historisk kunskap.

Historisk specialkurs
Momentet inleds med litteraturstudium där den studerande studerar, fördjupar sig i och reflekterar kring historieämnets grundläggande historiografiska utveckling under 1800- och 1900-talen. Därefter ska den studerande förvärva fördjupade kunskaper av endera en epoks, en regions eller en tematiks historia utifrån ett antal valbara alternativ.

Ämnesdidaktik
I anslutning till respektive läskurs tränar den studerande att självständigt planera hur såväl enskilda lektioner som tematiska områden med exempel hämtade från de ämnesteoretiska läskurserna kan användas i skolundervisning på gymnasieskola. Vidare arbetar studenten i nära anslutning till institutioner som arkiv, bibliotek och museer.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför litteraturstudier, deltar på föreläsningar och diskuterar under seminarier och gruppvisa diskussioner. I samarbete med uppsatshandledaren diskuterar och reflekterar studenten kring sitt historiska forskningsarbete i samband med handledningstillfällena.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier och träffar i samband med uppsatshandledning.

Examination

Studenten examineras på kursens olika moment genom muntlig och skriftlig redovisning, individuellt och i grupp, muntlig individuell tentamen, skriftlig individuell redovisning. Den ämnesdidaktiska delen av kursen examineras genom redovisning av portfolio samt praktiskt genomförda arbetsuppgifter.

PROVKODER

MTN1 Historisk specialkurs, Muntlig tentamen
Oral Exam
Högskolepoäng: 4.5

OBL1 Historisk specialkurs, Obligatoriska moment: seminarier
Mandatory part: seminars
Högskolepoäng: 1.0 (D)

UPS1 Uppsats som seminariebehandlas
Essay, presented at a seminar
Högskolepoäng: 7.5

SRE1 Skriftlig inlämning
Applied Didactical Teaching Skills
Högskolepoäng: 2.0

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Uppsats Kvarnström, L/Kolsgård, S/Strömbäck, L: Att skriva uppsats – handbok för uppsatsskrivande i historia. Socialhistoria i Linköping nr 27, Linköping 2011. (Genom institutionen) Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 Historisk specialkurs Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 Seminariematerial i kompendium, LIU (C-huset) Läskursalternativ enligt separat lista.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.