Historia (46-60 hp), 15 hp

History (46-60), 15 credits

92HI47

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Ivarsson Lilieblad

Studierektor eller motsvarande

Björn Ivarsson Lilieblad
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 3 (HT 2016) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- analysera probleminriktade historiska exempel
- samla, värdera och bearbeta källmaterial i form av en uppsats som beaktar elementära historievetenskapliga krav samt kritiskt granska och opponera på en uppsats.
- anknyta uppsatsarbetet till undervisningen i årskurs 7-9

Kursinnehåll

De didaktiska delarna av kursen förekommer dels integrerat med ämnesteoretiska inslag, dels i form av enskilt moment.

Metod
Momentet omfattas av föreläsningar och seminarier i syfte att den studerande tillägnar sig kunskaper om olika historiska källmaterial och arbetssätt inför kommande uppsatsarbete och inför den framtida lärargärningen. I samband härmed studerar och reflekterar studenten även kring och använder sig av olika former av källmaterial avsedda för såväl forskning som för undervisning i årskurs 7-9.

Uppsats
Momentet innebär att den studerande författar en vetenskaplig uppsats. Dessutom ska den studerande opponera på en inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i den fortlöpande seminarieverksamheten. Den studerande ska även introduceras i det specifika ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne. Uppsatsen skall ha en inriktning med relevans för det kommande yrkesområdet. Uppsatsen utgör ett viktigt medel att öva förmågan att kommunicera historisk kunskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför litteraturstudier, deltar på föreläsningar och diskuterar under seminarier och gruppvisa diskussioner. I samarbete med uppsatshandledaren diskuterar och reflekterar studenten kring sitt historiska forskningsarbete i samband med handledningstillfällena. Handledning sker främst under den termin som kursen påbörjats, därefter endast i mån av att handledaren har tid.

Examination

Studenten examineras på kursens olika moment genom skriftlig redovisning och uppsats som seminariebehandlas

PROVKODER

UPS2 Uppsats som seminariebehandlas
Essay, presented at a seminar
Högskolepoäng: 9.0 (U-VG)

MTN3 Metod,

Methods

Högskolepoäng: 6.0 (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Att skriva uppsats – handbok för uppsatsskrivande i historia. (Finns på Lisam) Florén, Å/Ågren, H: Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund 2006. Seminariekompendium (LIU i A-huset)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.