Historia: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7.5 hp

History: Teaching practice, 7.5 credits

92HIV1

Kursen är nedlagd. Ersätts av 92HIV2.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 3 (HT 2012) Svenska

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- använda sina kunskaper i historia med hänsyn till de krav studier på högre nivåer i ämnet och undervisning i gymnasieskolan ställer.
- välja, motivera, organisera och kommunicera ett historiskt stoff.
- utnyttja sin förmåga till didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och uppläggning samt skaffat sig en ökad insikt i hur olika historiska material kan användas i undervisning avsedd för gymnasieskolan
- göra didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll samt ha tränat planering av lektioner och temaområden rörande undervisning i historia i gymnasieskolan.
-dokumentera och bedöma kunskaper i historieämnet i gymnasieskolan.
- utvärdera och visa förmåga att följa upp sin undervisning inom ett begränsat arbetsområde.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning

Momentet innebär att den studerande planerar, genomför och utvärderar undervisning utifrån kunskapsområdets specifika karaktär. Dessutom tränar studenten sina färdigheter avseende kunskapsbedömning och betygssättning.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten genomför verksamhetsförlagd utbildning och självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

PROVKODER

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor
Applied Social Teaching Skills
Högskolepoäng: 4,0 hp

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor
Applied Didactical Teaching Skills
Högskolepoäng: 3,5 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ämnesdidaktik Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar:grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009 Liljegren, Bengt, Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.