Kemi (16-30 hp), 15 hp

Chemistry (16-30 cr), 15 credits

92KE21

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Herbertsson, Martina Lundqvist, Magdalena Svensson, Annika Niklasson

Kursansvarig

Helena Herbertsson, Annika Niklasson, Maria Lundqvist, Magdalena Svensson

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2022) 202244-202302 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, 
Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för grundläggande begrepp inom organisk kemi och biokemi
- kunna visa ett didaktiskt kunnande vid laborativt arbete 
- kunna tillämpa organisk-kemisk nomenklatur
- kunna redogöra för organiska kemins olika ämnesgrupper, grundläggande transformationer samt reaktionsmekanismer
- kunna redogöra för biomolekylers struktur och funktion
- kunna kommunicera ämnesomsättningen i levande celler
- kunna använda grundläggande laborationstekniker som extraktion (organisk kemi), gelfiltrering, elektrofores och spektroskopi (biokemi)
- med hjälp av handledning kunna sammanställa, analysera och diskutera empiriska data i organisk kemi och biokemi i form av laborationsrapport
- kunna använda terminologi inom organisk kemi och biokemi på engelska

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande organisk kemi och biokemi samt hur detta behandlas i skolan. Inom organisk kemi redogör studenten för nomenklatur, struktur, samt kemiska och fysikaliska egenskaper för de vanligast förekommande ämnesklasserna. Vidare studerar studenten grundläggande reaktioner och reaktionsmekanismer samt stereokemi för att ge kunskap om hur olika molekyler kan omvandlas syntetiskt eller i biologiska system. Inom biokemi redogör studenten för aminosyrors och proteiners struktur och egenskaper samt nedbrytning och biosyntes av kolhydrater, lipider och proteiner.

Kursen innehåller laborationer inom organisk kemi som enklare synteser med tonvikt på grundläggande reaktioner och viktiga reningssteg (kristallisation, destillation och extraktion). Inom biokemi tar laborationerna upp grundläggande experimentella metoder som gelfiltrering, elektrofores samt spektroskopi. Studenten bearbetar och analyserar resultat från laborationer. Handhavande av kemiska ämnen och bedömning av säkerhetsrisker och riskavfallshantering ingår.
Skolans undervisning i kemi  exemplifieras genom laborativa moment där de studerande i grupp kommunicerar och diskuterar ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar.

Studenten tillämpar ett aturvetenskapligt arbetssätt. Studenten jämför läromedel för olika verksamhetsområden. De studerande reflekterar kring lärares ämnesteoretiska och didaktiska kunnande i förhållande till ämnesinnehållet i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer, samt självstudier

OBLIGATORISKA MOMENT
Laborationer

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen samt skriftlig och muntlig redovisning.

För VG på kursen krävs minst godkänt resultat på alla moment samt ett sammanvägt VG på de skriftliga salstentamina

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Revideringsdatum
2019-09-10

Diarienummer
LiU-2019-02897; 242/07-41

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL3 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Bio 1 4.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Org 1 4.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning med skrifligt underlag 1 hp U, G
LAB3 Laboration: redovisning av laborationsrapporter 2 hp U, G
LAB2 Laboration: redovisning av laborationsrapporter, Bio 1 1.5 hp U, G
LAB1 Laboration: redovisning av laborationsrapporter, Org 1 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Övrigt

McMurry, Simanek; Fundamentals of Organic Chemistry.

Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, senaste upplagan.

Anders Lennartsson

Laboratoriearbete, Studentlitteratur

Björn Andersson; Elevers tänkande och naturvetenskap

Referens:

Så arbetar du med kemikalier i grundskolan

Arbetsmiljöverket

Teaching chemistry - a study book

Eilks Ingo, Hofstein Avi

Valfri lärobok för skolan i kemi

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.