Matematik: Didaktik 2 (42-49 hp), 8 hp

Mathematics: Education 2 (42-49 cr), 8 credits

92MAD3

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D samt
genomgångna kurser 974G01/975G01
Utbildningsvetenskapligkärna 1: Allmändidaktik (5hp), 91MAD1
Matematik: Didaktik 1 (5,5hp), 91MAV1 Matematik:
Verksamhetsförlagd utbildning (1,5hp), 9GMA01 Matematik:
Algebra (5hp), 9GMA02 Matematik: Envariabelanalys 1 (6hp),
9GMA03 Matematik: Linjär algebra (6hp) eller motsvaran

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- resonera kring elevers föreställningar om och sätt att tillägna sig
grundläggande matematiska begrepp och färdigheter inom
algebra, sannolikhetslära och statistik utifrån en kritisk granskning
av forskningslitteratur samt kunna relatera detta till den
pedagogiska praktiken och matematikämnets struktur, olika delar
och centrala begrepp
- visa insikt i matematisk bevisföring och analysera hur intuitivt
och logiskt tänkande kan komplettera varandra för förståelsen av
matematiska begrepp och metoder
- beskriva, analysera och reflektera kring olika aspekter av
matematisk problemlösning och dess betydelse för undervisning
och lärande i matematik
- beskriva och kritiskt analysera olika sätt att arbeta
ämnesövergripande och projektinriktat inom skolmatematik samt
kunna relatera detta till olika teorier och perspektiv på kunskap
och lärande i matematik
- planera, genomföra, rapportera och utvärdera en större
matematisk problemlösnings- och projektuppgift

Kursinnehåll

I kursen arbetar den studerande med matematiska resonemang,
bevis och ämnesdidaktiska analyser samt med begreppsförståelse
och färdigheter inom algebra, analys, sannolikhetslära och statistik
med koppling till matematikdidaktisk forskning. Kursen behandlar
också olika aspekter av matematisk problemlösning samt
projektarbete i matematik och i undervisningen i skolan med
koppling till matematikdidaktisk forskning om problemlösning och
projektarbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständiga studier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: Projektarbete, 3 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktisk rapport, 3 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning: Bevis och problemlösning, 2 hp (U-G)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergsten, C. (2006). En kommentar till den matematiska problemlösningens didaktik. I L. Häggblom, L. Burman & A-S. Röj- Lindberg (red.), Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor (s. 165-176). Vasa: Åbo Akademi. - Hagland, K., Hedrén, R., & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem - inspiration till variation. Stockholm: Liber. - Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. Educational Studies in Mathematics, 44, 5-23. - Lund, T. & Skrövstet, S. (2000). Projektarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.