Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Mathematics: Teaching Practice, 6 credits

92MAV9

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och matematik steg 3,samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, samt genomgången matematik 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera undervisning inom begränsande områden i skolans
matematik utifrån styrdokument
- genomföra undervisning inom begränsande områden i skolans
matematik utifrån styrdokument
- utvärdera undervisning inom begränsande områden i skolans
matematik utifrån styrdokument
- beskriva och diskutera kunskapsbedömning i matematik i det
aktuella undervisningsområdet
- använda och utvärdera undervisningsmaterial och laborativa
arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella
undervisningsområdet
- diskutera hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till
elevgruppens olika förutsättningar
- visa ett empatiskt och ansvarsfullt beteende
- samarbeta och interagera med elever och handledare

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med
praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera,
organisera och genomföra undervisning i matematik i åk 7-9 och
därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och
förutsättningar. Tillsammans med handledaren reflekterar den
studerande över den egna lärarrollen med koppling till teoretiska
perspektiv på undervisning och lärande i matematik,
matematikundervisningens sociala dimensioner, elever med
särskilda behov i matematik samt arbetsformer och
laborativa/tekniska hjälpmedel. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, handledning och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

De tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre (3) examinationstillfällen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.