Naturkunskap (1-15 hp), 15 hp

Natural Science (1-15 cr), 15 credits

92NK11

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Jidesjö

Kursansvarig

Anders Jidesjö

Studierektor eller motsvarande

Annika Björn
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, områdesbehörighet 6c samt Matematik 3b/3c och Naturkunskap 2/Matematik C och Naturkunskap B, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för naturvetenskapens grundläggande betydelse för förståelsen av vår omvärld.
- redogöra för grundläggande naturvetenskaplig didaktik i områdena NOS och PUST.
- redogöra för astronomiska objekt, fenomen och metoder.
- beskriva atomers och molekylers uppbyggnad samt egenskaper/struktur.
- använda grundämnenas periodiska system.
- redogöra för olika livsformers grundläggande uppbyggnad.
- redogöra för livsformernas gemensamma ursprung i ett evolutionärt perspektiv.
- genomföra naturvetenskapliga experiment och demonstrationer.
- genomföra enkel provtagning i fält.
- kommunicera experimentella resultat muntligt och skriftligt.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar universum, jordens uppkomst och naturvetenskapens berättelse. Jordens uppkomst, uppbyggnad och utveckling behandlas utifrån naturvetenskapliga teorier som fysikalisk, kemisk och biologisk evolution. Jordklotets historia, struktur, sammansättning, egenskaper och resurser behandlas. Centralt innehåll berör endogena processer, kvartärgeologiska bildningar, jordens tidsåldrar, plattektonik, materiens byggstenar, uppbyggnad och egenskaper. Kopplat till detta behandlas atomens byggnad, grundläggande nomenklatur, grundämnenas periodiska system, kemisk bindning, molekylers uppbyggnad och egenskaper, intra- och intermolekylära krafter samt aggregationstillstånd. Inom astronomin behandlas jordens plats i universum.

Livsformernas uppbyggnad utifrån cellen som grundläggande enhet behandlas. Livets molekyler, deras struktur och ingående delar studeras. Skillnader mellan växter, djur, svampar, bakterier och virus behandlas. Livsformernas utveckling tas upp och behandlas tillsammans med grundläggande evolutionära begrepp, som variation, selektion, anpassning och utveckling. Livsformerna studeras vidare i deras naturmiljöer. Markens sammansättning, vattnets rörelser och betydelse samt organismers växelverkan med varandra och med naturmiljön behandlas. Enkel klassificering av naturtyper introduceras med hjälp av provtagning och analystekniker, som pH, alkalinitet, konduktivitet, och färg. Arbetssättet i fält med uppföljande analys genomförs utifrån det naturvetenskapligt didaktiska området ”Nature of Science (NOS)” och utbildningens syften gås igenom med hjälp av ”Public understanding of Science and Technology (PUST)”.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, fältverksamhet och självständiga studier.

Examination

Individuell skriftlig salstentamen, genomförande av laborationer och fältverksamhet samt individuell eller parvis muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen - materiens och livets organisation 9 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig och muntl redovisning: Naturvetenskaplig didaktik 3 hp U, G, VG
LAB1 Experimentella studier och fältarbete: Naturkunskap 3 hp U, G

Böcker

Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn, Loman, Göran, (2008) Klimat och väder 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144048499

Lundqvist, Jan, (2006) Geologi : processer - utveckling - tillämpning 4., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2006

ISBN: 9144047290

Sjøberg, Svein, Andersson, Sten, Claesdotter, Annika, Strömdahl, Helge, (2010) Naturvetenskap som allmänbildning : en kritisk ämnesdidaktik 3., rev. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144053493

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Litt.lista 92nk11 Litt.lista 92nk11.pdf