Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (42-49 hp), 7.5 hp

Natural Science; Teaching Practice (42-49 cr), 7.5 credits

92NKV3

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Björn

Kursansvarig

Annika Björn

Studierektor eller motsvarande

Madelene Ostwald

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet SvB/SV2B, EnB, ShA, MaC och NkB (alt BiA, FyA och KeA) eller motsvarande, samt genomgångna kurser i Naturkunskap 1 och 2 (1-30 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera ett område i naturkunskap utifrån aktuella styrdokument och skolans värdegrund med fokus på jämlikhet och jämställdhet
- genomföra och leda ett område i naturkunskap utifrån aktuella styrdokument och skolans värdegrund med fokus på jämlikhet och jämställdhet
- strukturera innehållet för lärande i ett multikulturellt sammanhang
- utvärdera planering och genomförande av den egna undervisningen och reflektera över den
- argumentera för val av dokumentation och bedömning av elevernas kunskaper i ämnet naturkunskap
- etablera kontakt med elever och övrig skolpersonal
- uppvisa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- diskutera och redogöra för centrala ämnesdidaktiska aspekter i teori och praktik kopplat till naturvetenskapligt kursinnehåll
- analysera och reflektera över skolämnet utifrån relevanta vetenskapliga discipliner
- använda IKT i sin undervisning i naturkunskap
 

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför, leder och utvärderar ett undervisningsområde i naturkunskap. Den studerande tillämpar centrala naturvetenskapliga kunskapsområden för att stödja elevers lärande i naturkunskap i den egna undervisningen. Den studerande tränar sig i att planera och genomföra undervisning utifrån skolans styrdokument och värdegrund. Vidare övar sig den studerande i att dokumentera och bedöma elevers lärande i naturkunskap.
Den studerande tränar sociala och didaktiska förmågor genom att kommunicera och samspela med elever och övrig skolpersonal. Inom ramen för kursen sammanställer den studerande en vetenskaplig text, i vilken skolans praktiker relateras till hur undervisningsinnehållet i naturkunskap hanteras, och som knyter an till centrala ämnesdidaktiska kunskapsområden.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt individuell skriftlig redovisning.

Provkoder:
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 3 hp (U-VG)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor, 2.5 hp (U-G)
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-kursuppgift, 2 hp (U-VG)

    

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.