Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (42-49 hp), 7.5 hp

Natural Science; Teaching Practice (42-49 cr), 7.5 credits

92NKV3

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Björn

Kursansvarig

Annika Björn

Studierektor eller motsvarande

Annika Björn
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kunskaper i Naturkunskap (1-41,5 hp) varav 15 hp godkända samt godkända kurser Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp och Kunskapsbedömning och betygssättning, 7,5 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera ett område i naturkunskap utifrån aktuella styrdokument och skolans värdegrund med fokus på jämlikhet och jämställdhet
- genomföra och leda ett område i naturkunskap utifrån aktuella styrdokument och skolans värdegrund med fokus på jämlikhet och jämställdhet
- strukturera innehållet för lärande i ett multikulturellt sammanhang
- utvärdera planering och genomförande av den egna undervisningen och reflektera över den
- argumentera för val av dokumentation och bedömning av elevernas kunskaper i ämnet naturkunskap
- etablera kontakt med elever och övrig skolpersonal
- uppvisa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- diskutera och redogöra för centrala ämnesdidaktiska aspekter i teori och praktik kopplat till naturvetenskapligt kursinnehåll
- analysera och reflektera över skolämnet utifrån relevanta vetenskapliga discipliner
- använda IKT i sin undervisning i naturkunskap
 

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför, leder och utvärderar ett undervisningsområde i naturkunskap. Den studerande tillämpar centrala naturvetenskapliga kunskapsområden för att stödja elevers lärande i naturkunskap i den egna undervisningen. Den studerande tränar sig i att planera och genomföra undervisning utifrån skolans styrdokument och värdegrund. Vidare övar sig den studerande i att dokumentera och bedöma elevers lärande i naturkunskap.
Den studerande tränar sociala och didaktiska förmågor genom att kommunicera och samspela med elever och övrig skolpersonal. Inom ramen för kursen sammanställer den studerande en vetenskaplig text, i vilken skolans praktiker relateras till hur undervisningsinnehållet i naturkunskap hanteras, och som knyter an till centrala ämnesdidaktiska kunskapsområden.

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.                                                         

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt individuell skriftlig redovisning.  

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-kursuppgift 2 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.