Naturkunskap: verksamhetsförlagd utbildning (42-49 hp), 7.5 hp

Natural Science; Teaching Practice (42-49 cr), 7.5 credits

92NKV3

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Björn

Kursansvarig

Annika Björn

Studierektor eller motsvarande

Annika Björn
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 4 (VT 2023) 202311-202316 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2023) 202311-202316 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2023) 202311-202316 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2023) 202311-202316 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Naturkunskap (1-30 hp) med minst 15 hp godkända, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.
För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFU:n den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFU:n. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera ett avgränsat arbetsområde i naturkunskap utifrån gällande styrdokument och ämnesdidaktiska teorier och modeller
 • genomföra och leda planerad undervisning i naturkunskap och anpassa undervisningen till rådande förutsättningar och till elevernas behov
 • utvärdera och följa upp planerad och genomförd undervisning i naturkunskap och reflektera över elevernas lärande
 • diskutera dokumentation och bedömning av elevers kunskap och lärande i naturkunskap med handledaren
 • agera ansvarsfullt utifrån skolans värdegrund
 • ta initiativ i den pedagogiska verksamheten
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför, leder och utvärderar ett avgränsat undervisningsområde i naturkunskap. Den studerande tillämpar centrala naturvetenskapliga kunskapsområden för att stödja elevers lärande i naturkunskap i den egna undervisningen. Den studerande tränar sig i att planera och genomföra undervisning utifrån skolans styrdokument och värdegrund. Vidare övar sig den studerande i att dokumentera och bedöma elevers lärande i naturkunskap.
Den studerande tränar sociala och didaktiska förmågor genom att kommunicera och samspela med elever och övrig skolpersonal. Inom ramen för kursen sammanställer den studerande en vetenskaplig text, i vilken skolans praktiker relateras till hur undervisningsinnehållet i naturkunskap hanteras, och som knyter an till centrala ämnesdidaktiska kunskapsområden.

Under VFU:n auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. 

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande provkoder.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-kursuppgift 2 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.