Religionskunskap (1-15 hp), 15 hp

Religious Education (1-15), 15 credits

92RE11

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Elin Palm, Catharina Wiström-Ginér

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Historia 1, eller Historia 1b, alternativt Historia 1a1+1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för huvuddrag i några religioners lära och livsgestaltning
- exemplifiera och diskutera religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället
- redogöra för etikens grunder och aktuella problem i tillämpad etik
- diskutera styrdokument och utvärderingar rörande skolämnet religionskunskap i gymnasieskolan
- redovisa grunddragen i religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne
- jämföra religionskunskapsämnets framväxt med annat ämne

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk:

Religionshistorisk introduktion. Kursmomentet introducerar lära och livsgestaltning inom olika religioner, främst judendom, islam, buddism och hinduism. Såväl historiska som nutida perspektiv beaktas. Religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället behandlas.

Etik och skolans värdegrund. Här behandlas etikens grunder och aktuella frågor inom tillämpad etik med speciell relevans för gymnasieskolans religionskunskapsundervisning och värdegrundsfrågor i det mångkulturella samhället.

Ämnesdidaktik. Gymnasieskolans nationella och lokala styrdokument för ämnet samt nationella utvärderingar behandlas. Religionskunskapsämnets framväxt som skolämne, universitetsämne och lärarutbildningsämne behandlas och jämförs med annat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig tentamen.

PROVKODER:
STN3 Skriftlig tentamen, religionshistoria, 6 hp U-VG
STN4 Skriftlig tentamen, etik, 6 hp U-VG
SRE4 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, religionshistoria
SRE5 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, etik
SRE6 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG, religionsdidaktik

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.