Religionskunskap (16-30 hp), 15 hp

Religious Education (16-30), 15 credits

92RE27

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius

Kursansvarig

Fredrik Gregorius, Carl-Magnus Carlstein, Catharina Wiström-Ginér

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Historia 1, eller Historia 1b, alternativt Historia 1a1+1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− att i grunddrag redogöra för tillkomst av och innehåll i de bibliska texterna, kunna relatera dessa texter till deras historiska sammanhang samt diskutera deras tolkningar i historia och nutid
− redogöra för huvuddrag i den kristna kyrkans historia
− analysera och jämföra läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionsundervisning i grundskolan
− kunna relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till religionsundervisningen i grundskolan

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk.

Bibelvetenskaplig introduktion En introduktion till den bibliska världen och till de bibliska
skrifternas tillkomst, innehåll och föreställningsvärld ges. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Kristendomshistorisk introduktion Här presenteras grunddrag i den kristna kyrkans historia. Härvid behandlas bland annat spridning, utveckling, traditionsförmedling, personlig tro och moderna globala förändringsprocesser.

Ämnesdidaktik: Läromedel i vid bemärkelse avsedda för religionskunskapsundervisning i grundskolan analyseras och jämförs. Religionskunskapsundervisningen i grundskolan relateras till olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig redovisning samt skriftlig tentamen.

PROVKODER
STN3 Skriftlig tentamen, 6 hp U-VG, bibelvetenskap
STN4 Skriftlig tentamen, 6 hp U-VG, kristendomens historia
SRE4 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, bibelvetenskap
SRE5 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 0,5 hp U-G, kristendomens historia
SRE6 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U-VG, religionsdidaktik

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.