Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp

Spanish, Teaching Practise, 2.5 credits

92S1V1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Jean André

Huvudområde

Spanska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Spanska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera enskilda
undervisningsmoment på gymnasiet i enlighet med gällande
styrdokument tillsammans med handledaren
- på grundläggande nivå anpassa undervisningen till elevernas
ålder och förutsättningar
- diskutera med handledaren hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till exempelvis genus, klass och etnicitet
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån
självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta
slutsatser för den framtida yrkesrollen
- visa kommunikativ förmåga i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i
spanska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor
övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och
genomföra enskilda undervisningsmoment i spanska på
gymnasiekolan. Den studerande över även på att anpassa
undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt
reflekterar tillsammans med handledaren över den egna
lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.