Svenska som andraspråk (1-15 hp), 15 hp

Swedish as a second language (1-15), 15 credits

92SA11

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 92SA13.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Linda Jönsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser om 1-30 hp i svenska eller engelska, varav 15 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa upp grundläggande kunskaper om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur
- kunna använda sina teoretiska kunskaper vid analys av andraspråksinlärares svenska uttal
- kunna göra performansanalyser av korta enkla texter producerade av andraspråkselever

Kursinnehåll

I kursen studeras svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter i svenskan för andraspråksinlärare. Den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk. Den studerande läser om olika skriftsystem, liksom svensk stavning och dess förhållande till talet.

I kursen studeras även svenskans grammatiska system. Den studerande orienterar sig också om andra språks strukturer och reflekterar kring svårigheter i svenskan genom analys av inlärares skriftspråkliga produktion.
Analyserna som används är både traditionella felanalyser och performansanalyser, avsedda att belysa andraspråksinlärares utveckling av svenska språket.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer följande arbetsformer: föreläsningar, seminarier, självständiga studier av kurslitteratur, arbete med övningsuppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen och skriftlig redovisning av kursuppgifter.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning, grammatik 2.0 hp Skala U-G
SRE2 Skriftlig redovisning, uttalsanalys 3.0 hp Skala U-G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, grammatik 6.0 hp Skala U-VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen, fonetik 4.0 hp Skala U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red) (2005). Tankarna springer före. Att bedöma andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. Bolander, Maria (2005). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber Ekerot, Lars-Johan (2011). Ordföljd, tempus, bestämdhet. Malmö: Gleerups. Garlén, Claes (1988). Svenskans fonologi. Lund: Studentlitteratur. Khemiri, Jonas Hassen (2003). Ett öga rött. Kjellin, Olle (2002). Uttalet, Språket och Hjärnan. Teori och metodik. Uppsala: Hallgren & Fallgren Viberg, Åke; Ballardini, Kerstin & Stjärnlöf, Sune (1986 el. senare.). Mål. Svensk grammatik på svenska. Stockholm. Natur och kultur. Referenslitteratur Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1998). Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik. Del C. folkkuniversitetets förlag. Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Lund: Studentlitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.