Samhällskunskap (31-45 hp), 15 hp

Social Science, (31-45), 15 credits

92SH37

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 3 (HT 2013) Svenska

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Matematik B, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande problem i och teorier om internationell politik och ekonomi.
- redogöra för och diskutera globaliseringens konsekvenser för individer, grupper, organisationer och samhälle.
- förklara hur internationella politiska, sociala och ekonomiska förhållanden och processer påverkar varandra.
- reflektera om lärande i multikulturella pedagogiska miljöer.
- kunna organisera och strukturera innehållet för lärandet i ett multikulturellt sammanhang.
- kunna argumentera för att integrera globala och internationella perspektiv i samhällskunskapsundervisningen för grundskolan.
- kunna diskutera innebörden av interkulturell kompetens i grundskolan och det omgivande samhället.
- kunna jämföra och analysera samhällskunskapsläromedel, i vid bemärkelse, för grundskolan.

Kursinnehåll

Kursen behandlar internationell politik, bland annat företeelser som krig, diplomati, bistånd, internationella institutioner. Vidare beskrivs principerna för internationell handel och den svenska utrikeshandelns struktur och utveckling. Därutöver diskuteras globaliseringens olika drivkrafter och konsekvenser, dess sociala och ekonomiska ursprung samt dess konsekvenser för olika grupper av människor och organisationer. I kursen ingår även en genomgång av europeiska unionen, ekonomisk och politisk integration, t ex EMU. Kursen behandlar internationalisering i skolan och olika didaktiska verktyg, inklusive digitala verktyg, i anknytning till detta liksom lärarens interkulturella kompetens i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning i obligatoriska seminarier samt hemtentamen.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: Tidning, 8 hp UV
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Sociologi, 2 hp UV
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Nationalekonomi, 2 hp UV
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Statsvetenskap, 2 hp UV
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Ämnesdidaktik, 1 hp UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Allison, G.T. & Zelikow, P. D. (1999). Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. 2 ed. Longman: New York. Bauman, Z. (1998). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Daidalos: Göteborg. Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (eds.) (2011). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5 ed. Oxford: Oxford University Press. Giddens, A. (2007). Sociologi. Studentlitteratur: Lund. Hedberg, C., & Malmberg, B. (2008). Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld. Underlagsrapport nr 8 till Gobaliseringsrådet. Eklund, K. (2007). Vår ekonomi. Nordstedts Akademiska. (delar av) Landin, S. (2012). Blir världen bättre? UNDP: Stockholm http://www.millenniemalen.nu/wp-content/uploads/2012/05/Blir-varlden-battre.pdf Oscarsson, V. (2006). Elevers syn på globala förhållanden. IPD-rapport 2005:04. Finns som pdf-fil på kurssidan. Stiglitz, J. (2002). Globalization and its discontents. Penguin books. Tillkommer artiklar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.